Publiczne Gimnazjum im. W. Witosa w Pławie było niewielką szkołą w powiecie mieleckim. Placówka ta odgrywała niebagatelną rolę w kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia - zapewniała dobrą opiekę i skutecznie przygotowywała do dorosłości. Podstawowym zadaniem uczących w niej nauczycieli było wyposażenie gimnazjalistów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, rozwijanie talentów i kreatywności, pielęgnowanie dziedzictwa narodowego oraz wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Ważnym czynnikiem była owocna współpraca z rodzicami, którzy poprzez liczny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, różnorodne inicjatywy podejmowane przez uczniów i nauczycieli oraz systematyczne diagnozowanie uzdolnień młodych ludzi owocowały wieloma sukcesami i osiągnięciami na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a także ogólnopolskim.
W wojewódzkich konkursach przedmiotowych (ich poziom znacznie wykraczał poza treści realizowane w szkole) organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tytuł laureata zdobyło dwóch (Stanisław RobakMalwina Wojtusiak), a finalisty ośmiu uczniów (Sylwana Miłoś, Stanisław Robak, Kacper Nieć, Natalia Banaś, dwukrotnie Grzegorz Rogóż, Zuzanna Nieć, Aleksandra Jachym). Rokrocznie gimnazjaliści zostawali laureatami i finalistami Powiatowego Konkursu Matematycznego klas drugich pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca oraz Powiatowego Konkursu Czytelniczego. Ogromny wysiłek uczniów i zaangażowanie nauczyciela wychowania fizycznego dawało niezmiernie zadowalające wyniki sportowe. Mimo tego, że szkoła nie posiadała pełnowymiarowej sali gimnastycznej i odpowiedniego zaplecza sportowego, uczniowie zawsze przywozili z zawodów medale i statuetki, rozsławiając tym samym dobre imię szkoły i gminy nie tylko w powiecie, ale też w województwie.

Zdolności artystyczne i techniczne gimnazjalistów również przekładały się na liczne nagrody i wyróżnienia. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wydawali własne książki i corocznie zostawali laureatami Powiatowego Konkursu „Wydajemy własną książkę” organizowanego przez WDKiR w Grochowem pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach poezji i pieśni religijnej i patriotycznej na szczeblu powiatowym. Rozwijali swoje talenty plastyczne i osiągali znaczące sukcesy. Uczniowie zdobywali wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Dzieci tworzą sztukę ze śmieci”, zaś trzy uczennice były laureatkami Powiatowego Konkursu „Inspiracje są wśród nas”. Uzdolnienia muzyczne mieli okazję prezentować podczas powiatowych przeglądów talentów, np. „Szczęśliwym być”, „Szansa na sukces”, „Wokalmania”, „Konkurs Piosenki Angielskiej”. Ogromnym sukcesem mogła się poszczycić szkoła w zakresie przedsiębiorczości i samorządności uczniów. Przez kolejne dwa lata Szkolna Kasa Oszczędności zajmowała kolejno pierwsze i drugie miejsce w kraju w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, co świadczyło o dużej aktywności uczniów, nauczycieli i rodziców. Nagrody finansowe od banku pozwalały na systematyczne wzbogacanie bazy szkoły o najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny i sportowy taki jak , m.in. tablica multimedialna czy bieżnia elektryczna.
Nadchodzące lata przynosiły kolejne sukcesy. W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o W. Witosie uczennica Oliwia Kalicka zajęła 4. miejsce w Polsce, rywalizując w kategorii szkół średnich razem z uczniami liceów i techników. Natomiast w Finale Wojewódzkim w lekkiej atletyce uczniowie zdobyli srebrne medale w rzucie oszczepem i sztafecie 4x100 m oraz brązowy medal w skoku w dal.
Publiczne Gimnazjum w Pławie reprezentowało wysoki poziom edukacyjny. Nauczyciele w pracy z uczniami stosowali innowacje pedagogiczne, wykorzystywali nowoczesne techniki informacyjne, e-kształcenie, tworzyli własne programy nauczania. Ponadto pedagodzy to pasjonaci, potrafili „zarazić” uczniów swoimi pasjami w dziedzinie humanistycznej, matematycznej, przyrodniczej i językowej, czego potwierdzeniem były wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Gimnazjum w Pławie było placówką oświatową posiadającą wiele atutów. Dzięki licznie podejmowanym inicjatywom, takim jak liga klas czy apele wychowawcze, w szkole nastąpił intensywny rozwój samorządności. Niezwykle prężnie działał wolontariat. Gimnazjum od lat organizowało Finały WOŚP-u w gminie, włączało się w działalność charytatywną na rzecz pomocy dzieciom z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Woli Pławskiej i Zespołu Placówek Wychowawczo Opiekuńczych w Rzeszowie. Organizowało zbiórki pieniężne dla dzieci z domów dziecka oraz zbiórki żywności dla schroniska dla zwierząt w Mielcu.
Szkoła podejmowała też akcje mające na celu dbałość o ochronę środowiska, np. zbiórka plastikowych nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie czy zbiórka zużytych baterii.
Wartościowe prace uczniowskie i napisane książki powstałe w okresie realizacji projektów edukacyjnych („Dobre, bo nasze - regionalne tradycje kulinarne”, „Pokochać książkę”, „Bliżej fotografii”, „Zagrożenia współczesnego świata” czy film „Balladyna na wesoło”) zasilały rokrocznie zasoby szkolnej biblioteki. Gimnazjum zdobyło także wiele wartościowych certyfikatów - „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń”, „Szkoła współpracy”, „Szkoła w ruchu”, "Szkoła z prawami dziecka" czy certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację programu edukacyjno-terapeutycznego ORTOGRAFFITI. Gimnazjum wzorowo współpracowało także ze środowiskiem lokalnym - organizowało akademie okolicznościowe oraz imprezy środowiskowe, np. „Jedzmy zdrowo - żyjmy dłużej”, „Wiosenne spotkanie z kabaretem”, Wieczór poezji miłosnej - „Miłość w literaturze europejskiej”, „Literackie potyczki biblioteczne”. Wszelkie informacje z życia placówki można dziś śledzić na stronie internetowej www.gimplawo.pl.
Realizowane projekty systemowe - „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” oraz „Nowa jakość doskonalenia - wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim” wpływały na integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym, systematyczne doskonalenie kadry nauczycieli oraz pozwalały na wymianę doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych szkół.
Działania Dyrektora – Pani Kazimiery Smoleń i wszystkich nauczycieli, docenili także ewaluatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, którzy w wyniku przeprowadzonej w szkole w 2015 roku ewaluacji całościowej przyznali placówce najwyższe oceny.
Absolwenci Publicznego Gimnazjum im. W.Witosa, którzy osiągali liczne sukcesy także w szkołach ponadgimnazjalnych, zawsze podkreślali serdeczną atmosferę panującą w naszej szkole oraz fakt, że zostali wychowani na ludzi świadomych tego, jak uczciwie i mądrze żyć.

Edyta Gawżyńska
Teresa Czerwiec
Michał Opałacz