W dniu 23 marca 1933r. Sejm uchwalił ustawę o "częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego", która znacząco zreformowała ówczesny podział administracyjny II Rzeczypospolitej. Jej celem było zlikwidowanie znaczących różnic w podstawowym podziale administracyjnym na terenach dawnych zaborów. W szczególności chodziło o tereny dawnej Galicji i Prus, gdzie dominowały gminy jednostkowe (jednowioskowe) w porównaniu z byłym zaborem rosyjskim, w którym istniały gminy zbiorowe (wielowioskowe). Na mocy tej ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych, drogą rozporządzenia, z  dniem 1 sierpnia 1934r. z ponad 10 tys., gmin jednowioskowych z ww. zaborów utworzył niewiele ponad 1000 gmin zbiorowych, w tym naszą borowską gminę. Czas jaki upłynął od dnia powołania Gminy Borowa, minął pod znakiem wielu znaczących wydarzeń historycznych, tj. II wojny światowej, nastaniu okresu PRL-u i związanych z nim przemian ustrojowych. Wydarzenia te nie bez znaczenia odbiły się na 85 letniej historii samorządu naszej gminy, pełnej zmian i reform administracyjnych.
Do czasu powołania gminy zbiorowej, każda miejscowość tj.: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Schönanger (obecny Orłów) i Wola Pławska, była osobną gminą. Każda z nich posiadała organ uchwałodawczy tj. radę gminną, składającą się z 8-36 członków (ilość była uzależniona od  wielkości wioski) oraz organ uchwałodawczy tzw. Zwierzchność Gminną. Skład zwierzchności pochodził z wyborów dokonywanych przez radę gminną, a składali się na nią wójt (czasem nazywany przełożonym gminy) oraz co najmniej dwóch członków - tzw. przysięgłych. Kadencja rady gminnej i zwierzchności trwała 6 lat.
Z dniem 1 sierpnia 1934r. z mocy rozporządzenia przestały istnieć gminy jednostkowe. W ich miejsce powołano zbiorową Gminę Borowa. W jej skład wchodziły niemal wszystkie wioski obecnej Gminy Borowa. Wyjątek stanowiła miejscowość Łysakówek, która weszła w skład sąsiedniej gminy Czermin. Miejscowości składowe (dotychczasowe gminy jednostkowe) stawały się gromadami (sołectwami) i posiadały swoje organy przedstawicielskie tj. radę gromadzką z sołtysem i podsołtysem na czele. Wg nowej ustawy organem uchwałodawczym w gminie była Rada Gminy w liczbie 12 radnych. Skład rady był wybierany przez tzw. "kolegium gminy", na które składali się delegaci rad gromadzkich z sołtysami i podsołtysami wszystkich gromad. Organem wykonawczym w gminie był Zarząd Gminy w skład którego wchodził wójt, podwójci i 2-3 członków zarządu tzw. ławników. Skład zarządu wybierała rada gminy w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Gminy i Zarządu trwała 5 lat. Jednym z obowiązków wójta było prowadzenie posiedzeń rady gminy, bowiem nie było wówczas funkcji przewodniczącego rady. Pierwszym wójtem Gminy Borowa był Stanisław Miłoś z Górek, który pełnił swą funkcję do wybuchu II wojny światowej.

W dniu 06.08.2019 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się zebranie członków LGD PROWENT z terenu Gminy Borowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja  dotycząca o działalności LGD PROWENT oraz podejściu Leader w ramach PROW 2014-2020.
3. Wybór Delegatów z terenu Gminy Borowa.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie gminy w celu oddania hołdu uczestnikom oraz ofiarom cywilnym Powstania Warszawskiego.

Syreny zostaną uruchomione na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły. Dźwięk syren w rocznicę „W” ma wymiar symbolu, który trwale wpisał się w obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniu 4 sierpnia br. około godziny 11.15 nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie miejscowości Borowa w związku z obchodami 75 rocznicy bombardowania Borowej.

PodSekretarz Gminy Borowaczas sesji Rady Gminy Borowa w dniu 24.07.2019r., Wójt Gminy – Pan Stanisław Mieszkowski przedstawił nowego wybranego w drodze konkursu Sekretarza Gminy – Pana Roberta Myjaka.

Pan Robert Myjak jest niezwykle doświadczonym urzędnikiem, związanym z gminą Borowa od 2000 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Borowej.
Dał się również poznać jako doskonały specjalista w dziedzinie IT - będąc odpowiedzialnym min. za informatyzację Urzędu Gminy, wdrażanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych czy też utrzymanie sieci teleinformatycznej.

Na przestrzeni prawie 20 lat pracy samorządowej doskonale poznał jej specyfikę, zyskując równocześnie gruntowne merytoryczne przygotowanie do objęcia stanowiska Sekretarza.

Gratulujemy powołania na tak ważne stanowisko i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Naszej Gminy.

Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski podjął działania w sprawie przyłączenia do sieci gazowej niezgazyfikowanych miejscowości gminy Borowa.
Pierwszym etapem jest projekt „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa”, który uzyskał pozytywną opinię Rady Techniczno-Ekonomicznej PSG Sp. Z o.o. Oddział Zakładu Gazowniczego w Jaśle. Inwestycja będzie realizowana jeżeli spełniony zostanie rekomendowany warunek tj.  zostaną zawarte umowy o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. W związku z powyższym planowane są spotkania z mieszkańcami miejscowości Orłów. O terminach spotkań będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.
PSG Sp. z o.o. jest w trakcie opracowywania „Programu modernizacji i rozbudowy sieci gazowej dla gmin Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Borowa i Czermin”, który w okresie pięcioletnim uwzględni szereg inwestycji: rozbudowy, przebudowy istniejącej infrastruktury gazowej poprawiających jej przepustowości i umożliwiający dalszy rozwój. Program jest bardzo czasochłonny a realizacja poszczególnych etapów rozłożona będzie w czasie.
Z tym projektem wiążemy nadzieję dalszej gazyfikacji pozostałych miejscowości gminy Borowa.