W siedzibie mieleckiego Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego udział wzięli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin, komendanci policji, straży pożarnej, wojskowej komendy uzupełnień, prezes Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, przedstawiciele Nadleśnictw z terenu powiatu mieleckiego, przedstawiciele Kół Łowieckich, służby oraz inspekcje powiatowe.
Tematem posiedzenia były kwestie związane min. z koronawirusem. Bieżącą sytuację w powiecie mieleckim przedstawił Ordynator Oddziału Zakaźnego mieleckiego szpitala lek med. Józef Sznajder, dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek.

Interaktywana mapa występowania koronawirusa

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia

Drugim punktem obrad była sytuacja dotycząca rozwijającego się w województwie podkarpackim afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dyskusję na ten temat rozpoczął Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Chrabąszcz, który przedstawił bieżącą sytuację. W trakcie dyskusji ustalono sposób zabezpieczenia powiatu mieleckiego przed ASF poprzez ustawienie grodzenia części gminy Padew Narodowa, stworzenie bariery zapachowej po prawej stronie Linii Hutniczo Szerokotorowej od miejscowości Zaduszniki do stacji Wola Baranowska-Knapy oraz przeszukanie kępy wzdłuż Wisły od drogi wojewódzkiej Mielec-Staszów do miejscowości Dymitrów.
Podczas dyskusji Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski zgłosił wniosek dotyczący przygotowania tzw. „mapy drogowej”  dotyczącej ewentualnego zagrożenia związanego z koronawirusem oraz afrykańskim pomorem świń (ASF). Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek zadeklarował przygotowanie dokumentów dotyczących postępowania w przypadku ww. zagrożeń.
Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie projektu na temat „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na Lata 2020-2022”.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły kolejne osoby.

Interaktywana mapa występowania koronawirusa

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia

 

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 175863021, 506484235 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział  tel. 177800390, 177800388


INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800190590 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się  wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
  • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
  • Nie zbliżaj się do osób chorych.

 

Interaktywana mapa występowania koronawirusa

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia

Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat (urodzone w latach 1951-1970), które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie 31  marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 11.30 przy budynku starej szkoły w Borowej.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.  

Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

W dniach 4-5 lutego w Jasionce koło Rzeszowa w G2A Arena odbyło się XIII Forum Europa-Ukraina 2020. Debaty Forum koncentrowały się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Rozważane były uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego a także kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej z nami Gminy Połaniec. Warto zaznaczyć, że te dni były pełne niezliczonych rozmów biznesowych, ciekawych paneli dyskusyjnych, które z pewnością dadzą w przyszłości wymierne rezultaty.

Więcej o Forum

Biuletyn InformacyjnyUkazał się nowy Biuletyn Informacyjny. W nim znajdziemy między innymi:

- informacje o inwestycjach drogowych,
- informacje o inwestycjach remontowo-budowlanych,
- realizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- stawki podatkowe na 2020 rok,
- nowe zasady gospodarki odpadami,
- jubileusz Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej,
- relacje z ważniejszych wydarzeń.

Od pewnego czasu zaistniało wiele czynników, niezależnych od Gminy, które spowodowały, że obecne stawki opłat od mieszkańców nie pokryją kosztów, jakie Gmina poniesie w 2020 r. Wynika to głównie ze zmieniających się regulacji ustawowych oraz wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach komunalnych.
Radykalnie wzrosła również opłata marszałkowska za składowanie odpadów oraz koszty ogólnozakładowe i osobowe związane z rosnącą płacą minimalną. Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości dopłaty do systemu gospodarki odpadami komunalnymi z innych źródeł.

Wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Cały system gospodarowania odpadami ma charakter samofinansujący. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów muszą być pokryte wyłącznie z opłat od właścicieli. Gmina nie może dopłacać do systemu, np. przesuwając środki z innych zadań.
Gmina Borowa aktywnie poszukiwała rozwiązań problemu, szukając tańszych instalacji. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że podejmiemy wszelkie starania, które pozwolą na ustabilizowanie rosnących cen za odpady komunalne na najbliższe lata.

Cena brutto za 1 tonę odbioru i zagospodarowania odpadów, jaką Gmina Borowa będzie musiała ponieść w 2020 r. to 1 063,18 zł. Cena ta wynika z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Dla porównania, Mieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu zaproponowało cenę 1 425,60 zł za tonę.

29 października br. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020  dokonała wyboru 65 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowe V Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Gmina Borowa uplasowała się na 53 miejscu z projektem pn.: ,,Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Woli Pławskiej”, otrzymując dofinansowanie w kwocie 184 079,99 zł.

Średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Borowa została obniżona z kwoty 58,46 zł za q do kwoty 52 zł za q. W związku z powyższym kwota podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego została obniżona z kwoty 146,15 zł do kwoty 130 zł.
Średnia cena sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie Gminy Borowa została obniżona do kwoty 170 zł za 1 m3. W związku z powyższym kwota podatku rolnego od 1 ha fizycznego wynosi 37,40 zł.

Zgodnie z zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Borowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: „przygotowania, przeprowadzenia i udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Powiatu Mieleckiego” informuję, że dnia 29 października 2019 roku w godzinach 8.00 – 20.00 na terenie sołectwa Borowa, zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej.
Na terenie gminy będą wykonywały ćwiczebnie zadania operacyjne Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Formacje Obrony Cywilnej.
Ponadto nastąpi głośna próba syren oraz będą podawane ćwiczebne komunikaty głosowe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

4 października 2019 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji Jubileuszu 40 lat jednego z największych zakładów pracy na terenie powiatu staszowskiego - Elektrowni Połaniec. Podczas uroczystości Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski podziękował Prezesowi Zarządu Enea Połaniec S.A.  Lechowi Żakowi za zaangażowanie i pomoc, w szczególności za użyczenie pompy wysokowydajnej podczas akcji powodziowej na terenie Gminy Borowa w dniach od 22 do 29 maja 2019 r.
Życzymy Panu Prezesowi oraz współpracownikom niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy służących dalszemu dynamicznemu rozwojowi elektrowni i regionu.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Borowa, że spalanie odpadów w kotłach, piecach domowych, paleniskach to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i nieodpowiedzialna forma „zagospodarowania odpadów”.

Spalanie odpadów oraz złej jakości paliwa grzewczego są główną przyczyną emisji do powietrza trujących gazów i pyłów, które wpływają negatywnie i chorobotwórczo na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko.

Spalanie odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych jest ustawowo zakazane. Mówi o tym art. 191 ustawy o odpadach „Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5 000 zł.

W trosce o nasze zdrowie apelujemy do wszystkich Mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

 

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE!
DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!
NIE PALMY ŚMIECI !

Małżeństwo to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
25 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących rocznicę długoletniego pożycia małżeńskiego. W tej wzruszającej uroczystości uczestniczyły 3 pary małżeńskie, które z rąk Wójta Gminy Borowa oraz Sekretarza Gminy Borowa otrzymały Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w uznaniu dla trwałości małżeństwa i wyrzeczenia dla dobra rodziny. Każda z par, oprócz odznaczeń, otrzymała również pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominki.
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:

  • Maria i Stanisław Głowaccy
  • Stanisława i Tadeusz Drożdż
  • Krystyna i Andrzej Skop

Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

29 października br. na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej pod nazwą „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin”. W ćwiczeniu udział wzięły służby ratownicze tj. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojska Obrony Terytorialnej, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Jedno z ćwiczeń przeprowadzono na terenie Gminy Borowa („Lasek Pławski”). W ramach tych ćwiczeń przeprowadzono praktyczny pokaz działania sił ratowniczych podczas poszukiwania umysłowo chorego mieszkańca miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice. Zaginiony mieszkaniec został odnaleziony, zidentyfikowany, zaopatrzony przez Pogotowie Ratunkowe i zbadany przez psychologa. O godzinie 13.00 nastąpiło przegrupowanie ćwiczących na wydzielony teren koło budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej, gdzie WOT, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Policja zorganizowała pokaz sprzętu operacyjnego dla mieszkańców i młodzieży szkolnej.
Głównym założeniem i celem ćwiczenia było rozwinięcie współpracy pomiędzy gminami, starostwem i poszczególnymi służbami w razie zaistnienia zagrożenia lub wspólnej potrzeby działania na większym obszarze. Epizod praktyczny ćwiczenia, został przeprowadzony w terenie z dużym prawdopodobieństwem realnej sytuacji.
Podczas ćwiczeń łączność radiowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi regułami. Ćwiczenie zostało przeprowadzone sprawnie oraz zgodnie z zasadami działań podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych na terenach leśnych.
Zakładane cele szkoleniowe podczas przeprowadzonych ćwiczeń osiągnięto na ocenę bardzo dobrą.
Uczestnicy i obserwatorzy podkreślili realizm przygotowanych scenariuszy oraz staranność, z jaką prowadzone były zadania poszczególnych grup. Zarówno w etapach przygotowawczych jak i w trakcie trwania samego ćwiczenia uczestnicy wykazali duże zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań.

 

 23 września 2019 r. Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart symboliczny czek na przebudowę dróg w centrum wsi Borowa.
Przypominamy, iż z puli ponad 17 milionów złotych Gmina Borowa otrzymała czek na 2 332 700 zł.
Dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy firmie BRUK-DAR. Prace rozpoczną się zapewne w przyszłym tygodniu.