Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej przypomina, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Borowa, od dnia 30 maja 2019 r. ulegnie zmianie cena wody i ścieków dla indywidualnych gospodarstw oraz przedsiębiorstw.
Nowa cena wody dla indywidualnych gospodarstw wynosić będzie 2,96 zł brutto za m3 a dla przedsiębiorstw 3,18 zł brutto za m3, natomiast nowa cena ścieków dla indywidualnych gospodarstw wynosić będzie 5,29 zł za m3 a dla przedsiębiorstw 6,80 zł za m3.

Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowania za odwagę, wysiłek i zaangażowanie wszystkim, którzy brali udział w akcji powodziowej na terenie Gminy Borowa. Szczególne słowa uznania kieruję do Druhów z OSP z terenu gminy Borowa, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, troską o innych, odwagą i wielką determinacją przy wykonywaniu zabezpieczeń. Podziękowania należą się również Druhom z pozostałych gmin, którzy angażowali się w szybkie i skuteczne niesienie pomocy innym, walczącym z tym nieokiełznanym żywiołem.

Słowa podziękowań kieruję także do Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mielcu,  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wójta Gminy Wadowice Górne,  radnych i  sołtysów, Mieszkańców gminy Borowa oraz pracowników służb komunalnych i samorządowych.

Dziękuję wojsku oraz Elektrowni i Gminie Połaniec za wypożyczenie pomp, które przyczyniły się w dużym stopniu do uchronienia większej części gminy Borowa przed zalaniem.

Dziękuję firmie Leroy Merlin za przekazanie 12 ton workowanego piasku.
 
Dzięki bezinteresownemu i wszechstronnemu zaangażowaniu w sposób znaczący ograniczone zostały skutki żywiołu, uratowano przed zalaniem około 800 domów. Warto zaznaczyć, iż przez sześć dni i nocy pracowało dziewięć wysokowydajnych pomp wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP, które wypompowały około 1,5 miliona metrów sześciennych wody do rzeki Stary Breń.

Jestem pełen podziwu i uznania dla wszystkich biorących udział w akcji. Niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania dla innych.

Łączę wyrazy szacunku

Wójt Gminy Borowa
Stanisław Mieszkowski

Wójt Gminy Borowia informuje, że Rada Gminy Borowa przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Borowej, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

 
 Wójt Gminy Borowa

Stanisław Mieszkowski

 

Załączniki:

Sytuacja powodziowa bez zmian z tendencją do normalizacji. Napływ wód z miejscowości zalanych powiatu mieleckiego, szczególnie gminy Wadowice Górne, ciekiem Brnik, powoduje przyrosty wód w jego ujściu tzn. w Glinach Małych. Liczne podtopienia mieszkańców Glin Małych i Glin Wielkich w dalszym ciągu zagrożenie dla oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.
Powolny spadek poziomu wód na rzece Wiśle, powoduje spowolnienie ujścia wód na rzece Wisłoce. Konsekwencją tego stanu jest minimalny spadek jej dopływu rzeki Stary Breń.
W dalszym ciągu istotnym elementem stanu wód w gminie jest ciek Brnik, a ściślej jego ujście na śluzie wałowej  Starego Brnia  w Glinach Małych. Śluza wałowa na godzinę 2.00 w dalszym ciągu zamknięta. Napływ wód powodziowych z wyżej położonych regionów powiatu, wymusza konieczność pompowanie mechanicznego wody.