Nauka gry na instrumentach

Urząd Gminy Borowa przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.
W celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów każdy właściciel nieruchomości w Gminie Borowa otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Borowa: www.bip.borowa.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.
W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu nieprawidłowego segregowania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

Termin składania wniosków: od dnia 01 do 17 września 2018 r. (od dnia 01 września do 15 października 2018 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych).
Miejsce składania wniosków: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Borowej, Urząd Gminy Borowa pok. 23.

 

Co roku wiele bocianów narażone jest na niebezpieczeństwo, które niejednokrotnie bez pomocy człowieka nie są w stanie sobie pomoc, dlatego pomagajmy. Przykładem takiego pozytywnego zachowania względem zranionego bociana jest Pan Grzegorz Błażejowski z miejscowości Górki, który w dniu 14 sierpnia 2018 r. zgłosił do Urzędu Gminy Borowa informację na temat zranionego bociana. Nastąpiła szybka interwencja i jeszcze w tym samym dniu bocian został przewieziony do Lecznicy dla Zwierząt „ADA” w Przemyślu.