1. Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
    Gmina uzyskała dofinansowanie i jest na etapie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra”. Inwestycja dotyczy projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17 złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020 „konkurs ogólny”. Całkowita wartość zadania to kwota 10 493 560,50 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7 251 647,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i odbioru końcowego – 30.11.2019 r.
  2. Remonty dróg gminnych
    Wyłoniono wykonawcę na podstawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 103263 R Gliny Wielkie – Majdan dz. nr ewid. 452 w km 0+000 - 0+280 w miejscowości Gliny Wielkie, remont drogi gminnej nr 103265 R Łysakówek – Łysaków działka nr ewid. 167 i 516 w km 0+000 - 0+660 w miejscowości Łysakówek i remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 160 i 399 w km 0+000-0+480 w miejscowości Surowa”. Całkowita wartość zadania to kwota 279 658,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w miejscowości Gliny Wielkie w kwocie 40 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 14.08.2018 r.
  3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa
    Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa” na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Gminy oraz otoczenia budynku administracyjnego (siedziba Policji). Wartość zadania 199 124,45 zł w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 126 702,00 zł. Termin realizacji – do 30.09.2019 r.

"Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap I" w zakresie wykonania przebudowy dróg oznaczonych numerami: 2, 3, 4 (na odcinku 30 m) i drogi nr 16  w zakresie wykonania podbudowy, nawierzchni asfaltowej, budowy i przebudowy istniejących chodników na całkowitej długości 291,10 mb wraz z wykonaniem odwodnienia wymienionych odcinków dróg oraz dodatkowo odcinka drogi oznaczonej numerem 20 do wpustu drogowego Wd16 poprzez budowę kanalizacji deszczowej z jej odprowadzeniem istniejącą drogą gminną do drogi powiatowej. Wartość robót wynosi 556.600,01 zł oraz dodatkowo 17.200 zł z uwagi na zwiększenie zakresu robót (poszerzenie jezdni na odcinku od drogi gminnej do budynku starej szkoły do 4,5 m). Zadanie zostało odebrane w dniu 16.10.2017 r.

W miesiącach wrzesień – październik 2017 roku wykonano remont dwóch pomieszczeń garażowych tj. w Borowej i Sadkowej Górze, których stan techniczny i funkcjonalny odbiegał od dopuszczalnych norm.
Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środkom z Budżetu Gminy Borowa i środkom pozyskanych przez OSP z darowizn (kalendarzy) udało się doprowadzić ww. pomieszczenia garażowe do stanu spełniającego narzucone normy.

Zakończono wykonywanie robót i dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa".  Zadanie dofinansowywane w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020.  Zakres robót obejmował:

  1. Budynek Szkoły Podstawowej w Borowej, Borowa 248 działka nr ewid. 2687 w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szatni, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku z salą gimnastyczną, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem klatki schodowej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku szatni, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku głównego, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian cokołu oraz ścian przy gruncie, kotłownia olejowa, wentylacja dla pomieszczeń kotłowni, instalacja c.o.