Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa”  jest zrealizowane w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakres wykonanych robót wchodziły roboty rozbiórkowe, budowa wiaty - stoiska wystawienniczego, budowa miejsc parkingowych dla samochodów, częściowe utwardzenie terenu w zakresie chodników i placów manewrowych, budowa fundamentów pod obiekty małej architektury, montaż obiektów małej architektury, urządzenie zieleni rekreacyjnej niskiej i średniej, oświetlenie terenu. Wykonany terem rekreacyjny jest ogólnodostępny dla mieszkańców gminy Borowa i osób przyjezdnych, w tym również dla osób w wieku powyżej 50 lat i osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 215 913,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 126 702,00 zł.

Minął trzeci rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej”. W 2019 kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań wynosiła 687 795 zł, co pozwoliło na podpisanie 69 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Nasz wniosek uplasował się na 19 miejscu. W październiku 2019 roku zakończyła się modernizacja dwóch pomieszczeń piwnicznych budynku GOK w Borowej. Wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty stolarskie, roboty malarskie, roboty rozbiórkowe kanalizacji sanitarnej oraz roboty montażowe kanalizacji sanitarnej. Kwota dofinansowania wynosi - 10 000 zł, łączny koszt przedsięwzięcia wynosi – 28 016,28 zł.

Dziś w Urzędzie Gminy Borowa. odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Firmy BRUK-DAR - Dariusza Skawińskiego, Wójta Gminy Borowa – Stanisława Mieszkowskiego, Skarbnika Gminy Borowa – Wiesława Kozdęby oraz Kierownika Referatu – Bogusława Gaździaka. Celem spotkania było podpisanie umowy na inwestycję pn. „Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap II".
Inwestycja dzieli się na 2 zadania:

  • Zadanie Nr 1 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych Nr 11 i Nr 12 w miejscowości Borowa”.
  • Zadanie Nr 2 pn. „Przebudowa części dróg Nr 11 i Nr 12 oraz dróg Nr 13 i nr 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a”.

Wartość inwestycji o łącznej długości 1996 m dróg wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej  wynosi 3 333 210 zł. Środki finansowe pochodzą z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz z funduszy własnych Gminy Borowa.
Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na lipiec 2020 r.

W dniu 19 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa zostały przekazane Waldemarowi Dybasiowi -  Doradcy ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa umowy podpisane przez mieszkańców z miejscowości Orłów na przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki zebranym umowom gazyfikacja miejscowości Orłów zaczyna nabierać realnych kształtów.
W przekazaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski, Doradca ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa – Waldemar Dybaś, radny wsi Orłów – Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów – Władysław Rucki.
Warto wspomnieć, iż warunkiem koniecznym realizacji projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” było zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. W miejscowości Orłów zostało zebranych 49 umów co stanowi 94 % domów zamieszkałych niezgazyfikowanych, taki wynik przedstawia jak duże jest zapotrzebowanie na gazyfikację.
Wójt Gminy Borowa w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie rozbudowy sieci w pozostałych miejscowościach gminy.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady MinistrówMateusza Morawieckiego list podstawowych zadań gminnych i powiatowych na projekty dofinansowywane z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”,  Gminie Borowa została przyznana dotacja na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259R Borowa - Rynek - Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11 i nr 12 w miejscowości Borowa”.
Kwota dofinansowania wynosi 2 332 700 zł. Okres realizacji zadania: październik 2019 r. - lipiec 2020 r.

W ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Borowa otrzymała promesę z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze dz. Nr ewid. 963”. Wartość dotacji wynosi 260 000 zł. Promesa została przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, który został podtopiony podczas powodzi w maju br. W ramach remontu zostanie wymieniona część mechanicznego oczyszczania ścieków. Termin realizacji przedsięwzięcie nastąpi do końca 2019 roku.

Promesę od Ewy LeniartWojewody Podkarpackiego w obecności Posła na Sejm RP - Wojciecha Buczaka  odebrał  Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski.