W dniach 22 - 23 kwietnia na ternie gminy Borowa odbędą się szkolenia pododdziałów 33 batalionu lekkiej piechoty z Dębicy.
Szkolenie potrwa od godziny 12:00 w sobotę, 22 kwietnia, do godziny 15:00 dnia następnego. Swoim zasięgiem obejmie budynek szkoły w Górkach oraz budynek OSP w Surowej, jak również drogi i teren leśny.
Podczas szkolenia będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.
Jak podkreślają organizatorzy ćwiczeń, będą one realizowane zgodnie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
Teren po zakończeniu działań, ma zostać doprowadzony do stanu wyjściowego.

W dniu 31 marca 2023 r. opublikowane zostało OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa podkarpackiego. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbędzie się w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mielcu Kwalifikacja Wojskowa będzie prowadzona w następujących terminach:

Powiatowa Komisja Lekarska w Mielcu
Z  siedzibą w Mielcu w budynku Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24
- od 15.05. do 29.06.2023 roku. W godzinach 7.00 – 15.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Ropczycach
Z siedzibą w Ropczycach w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza przy ul. Konopnickiej
- od 16.05. do 12.06.2023 roku. W godzinach 8.00 – 16.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Dębicy
Z siedzibą w Dębicy w  budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul . Rzeszowskiej 78
- od 15.05. do 26.06.2023 roku. W godzinach 8.00 – 16.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej
Z siedzibą w Kolbuszowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła 8
- od 12.06. do 05.07.2023 roku. W godzinach 8.30 – 16.30

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 2004 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które w latach 2021-2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii
  • zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,
  • wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333).

Gmina Borowa pozyskała środki finansowe w postaci dotacji celowej na przebudowę placu zabaw w miejscowości Borowa. W dn. 29.03.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ  PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno– turystycznej.

Zadanie będzie polegało na przebudowie i budowie placu zabaw integrującego dzieci i młodzież. Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest na dz. nr ew. 1143 przy Przedszkolu w Borowej. Na terenie tym zlokalizowane są urządzenia zabawowe, jednakże urządzenia te charakteryzują się dużym stopniem zużycia, nie spełniają obowiązujących norm dla wyposażenia placów zabaw, a nawierzchnia pod nimi nie spełnia obowiązujących wymagań dla nawierzchni bezpiecznych. Teren wyposażony jest w małą architekturę: altanę, ławki oraz posiada alejki z kostki betonowej. W okolicach istniejących urządzeń teren jest obsiany trawą oraz ma wydzielone strefy bezpieczeństwa z piasku. Planuje się wymianę uszkodzonych urządzeń oraz rozbudowę o nowe. Zostanie wykonany montaż trzech zestawów do zabawy: zestaw składający się z platformy z elementami wspinaczkowymi i zjeżdżalnią, zestaw składający się z wieży i zjeżdżalni, zestaw składający się z platformy balansowej, wieży i zjeżdżalni, montaż piaskownicy.

Operacja ma na celu poprawę warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gminy oraz osób przyjezdnych korzystających z obiektów i urządzeń znajdujących się przy Przedszkolu w Borowej, przyczyni się do poprawy dostępności do infrastruktury rekreacyjnej oraz polepszy stan techniczny obiektu. Planowana operacja posłuży mieszkańcom całej Gminy oraz osobom przyjezdnym. Dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie atrakcyjność turystyczna, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej, co również przyczyni się do wypromowania aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia. Planowany do realizacji obiekt jest wykorzystywany przez dzieci Przedszkola w Borowej, plac zabaw jest otwarty i dostępny dla ogółu mieszkańców Gminy i przyjezdnych. Inwestycja doprowadzi do rozwoju atrakcyjności terenu, poprawi walory estetyczne otoczenia.
W Borowej nie ma żadnego placu zabaw umożliwiającego swobodną rekreację dzieci. Realizacja przedmiotowego placu zabaw jest niezbędna do zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieciom. Borowa potrzebuje atrakcyjnego i nowoczesnego placu zabaw. Dodatkowo plac zabaw będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas zabawy ich dzieci, będą mogli między sobą wymieniać swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.

Całkowita wartość inwestycji to 72 812,84 zł w tym:
* urządzenia zabawowe wraz z kosztami montażu 68 999,84 zł tj. 94,76 %
* dokumentacja projektowa 3 813,00 zł tj. 5,24%.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 46 330,00 zł tj. 63,63 % co stanowi maksymalną możliwą kwotę pomocy.