Szanowni Państwo. Wójt Gminy Borowa działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami gminy Borowa,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Borowa, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • z sąsiednimi gminami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt Strategii Gminy Borowa na lata 2023-2030 podlega zaopiniowaniu przez:

 • Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Poniżej przedstawiamy formy przeprowadzania konsultacji.

Forma pisemna poprzez formularz zgłaszania uwag, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowa, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Borowa oraz w Urzędzie Gminy Borowa – pok. nr 3.
Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres: Urząd Gminy Borowa, 39-305 Borowa 223 lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Borowa.

Forma ustna lub pisemna podczas spotkań i dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

 • 18 maja 2023 r.  w godzinach 13.00-15.30 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa - otwarte spotkanie konsultacyjne z liderami społeczności lokalnej,
 • 23 maja 2023 r.  w godzinach 11.00-13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Borowa - dyżur konsultacyjny,
 • 29 maja 2023 r.  w godzinach 15.00-16.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Borowa - dyżur konsultacyjny,.

Forma telefoniczna - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 175815516 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowa, w serwisie internetowym Gminy Borowa www. borowa.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa w godzinach pracy urzędu.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:

 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Borowa
 • na stronie internetowej Gminy Borowa: www.borowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowa

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 30 maja 2023 r.  Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag. 

 

 

 

 

W dniach 22 - 23 kwietnia na ternie gminy Borowa odbędą się szkolenia pododdziałów 33 batalionu lekkiej piechoty z Dębicy.
Szkolenie potrwa od godziny 12:00 w sobotę, 22 kwietnia, do godziny 15:00 dnia następnego. Swoim zasięgiem obejmie budynek szkoły w Górkach oraz budynek OSP w Surowej, jak również drogi i teren leśny.
Podczas szkolenia będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.
Jak podkreślają organizatorzy ćwiczeń, będą one realizowane zgodnie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
Teren po zakończeniu działań, ma zostać doprowadzony do stanu wyjściowego.

W dniu 31 marca 2023 r. opublikowane zostało OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa podkarpackiego. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbędzie się w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mielcu Kwalifikacja Wojskowa będzie prowadzona w następujących terminach:

Powiatowa Komisja Lekarska w Mielcu
Z  siedzibą w Mielcu w budynku Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24
- od 15.05. do 29.06.2023 roku. W godzinach 7.00 – 15.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Ropczycach
Z siedzibą w Ropczycach w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza przy ul. Konopnickiej
- od 16.05. do 12.06.2023 roku. W godzinach 8.00 – 16.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Dębicy
Z siedzibą w Dębicy w  budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul . Rzeszowskiej 78
- od 15.05. do 26.06.2023 roku. W godzinach 8.00 – 16.00

Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej
Z siedzibą w Kolbuszowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła 8
- od 12.06. do 05.07.2023 roku. W godzinach 8.30 – 16.30

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 2004 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które w latach 2021-2022:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii
 • zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,
 • wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 333).