Afrykański pomór świń (ASF) na terenie Polski występuje od 2014 r. W bieżącym roku stwierdzono dotychczas 2053 przypadki ASF u dzików oraz 48 ognisk u świń. Choroba występuje na terenie 6 województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i ostatnio lubuskiego.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń. Na chorobę podatne są wyłącznie świnie, dziki i ich krzyżówki. Afrykański pomór świń to wyłącznie problem gospodarczy.
 
Aktualna sytuacja w województwie podkarpackim.
W roku 2019 nie stwierdzono choroby w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Odnotowano natomiast po raz pierwszy w województwie ASF u dzików. Pierwszy przypadek stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 29 lipca w gminie Narol w powiecie lubaczowskim. Kolejne 11 przypadków wystąpiło na terenie tej gminy do dnia 13 września br., wszystkie w pobliżu granicy z województwem lubelskim.
Pomiędzy 18 a 26 listopada 2019 r. potwierdzono chorobę na ww. terenie u następnych dzików, gdzie potwierdzono łącznie 5 przypadków u 10 dzików. Dwa w gminie Narol i 3 na północy gminy Cieszanów (po raz pierwszy). Aktualnie, zgodnie z regionalizacją określoną w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gmina Narol znajduje się w strefie niebieskiej (obszar zagrożenia), natomiast gmina Cieszanów znajduje się w strefie czerwonej (obszar objęty ograniczeniami).
Po raz pierwszy choroba wystąpiła także w powiecie niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem. Potwierdzono tam 3 przypadki ASF u dzików (21.11.2019 r.) w strefie żółtej (obszar ochronny).

Pierwszy przypadek u dzika potwierdzono badaniem laboratoryjnym w powiecie przeworskim, w gminie Adamówka.
Łącznie dotychczas w województwie wystąpiło 21 przypadków choroby u dzików.
W związku z powyższym Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 22.11.2019 br. skierował do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego i leżajskiego.
Na terenach, gdzie wystąpiła choroba wstrzymane zostały polowania i odstrzały sanitarne dzików, trwa aktywne poszukiwanie padłych dzików celem oceny aktualnego stanu epizootycznego na tym terenie.
Do najważniejszych działań należy zaliczyć przede wszystkim te związane z bioasekuracją granicy Państwa, odstrzałem sanitarnym oraz działaniami prewencyjno-informacyjnymi. Wojewoda Podkarpacki wystąpiła ponadto z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie poszukiwania padłych dzików na ustanowionych obszarach zwalczania choroby.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że oprócz prowadzonych działań niezwykle ważnym jest bioasekuracja gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF to przede wszystkim:

 1. Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych źródeł.
 2. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
 3. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
 4. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, a także używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
 5. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.
 6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 7. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 8. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki.
 9. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.
 10. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni.
 11. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym świadomym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Głównego Lekarza Weterynarii lub bezpośrednio u Powiatowych Lekarzy Weterynarii.