Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że na terenie powiatu mieleckiego Decyzją Wykonawczą Komisji UE 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 r. zostały wyznaczone obszary ochronne (strefa żółta) obejmujące gminy:

 • Mielec wraz z miastem Mielec
 • Padew Narodowa
 • Tuszów Narodowy
 • Gawłuszowice
 • Borowa
 • Czermin
 • Przecław

Wyznaczony obszar ochronny oznaczany na mapach jako strefa żółta jest strefą buforową, w której nie stwierdzono choroby ASF ani u dzików (przypadki), ani u świń domowych (ogniska), ale ze względu na bliskość strefy czerwonej w której stwierdzono przypadki zakażeń w populacji dzików, należy zwiększyć działania zapobiegawcze.

Zasady przemieszczania świń w obrębie strefy żółtej i poza nią.
Świnie mogą być przemieszczane między gospodarstwami i do zakładów uboju zarówno w obrębie strefy, jak i poza nią pod warunkiem uzyskania świadectwa zdrowia, które poprzedzone jest badaniem klinicznym zwierząt nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem. Ważność wystawionego świadectwa wynosi 48 godzin.

Wymogi dotyczące bioasekuracji.
Dodatkowo wymagane jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy bramach wjazdowych na teren gospodarstw. Mata ma mieć długość odpowiadającą szerokości bramy, a  szerokość maty ma umożliwiać dezynfekcję całego, największego obwodu koła pojazdu.

Zasady uboju na użytek własny.

W strefie żółtej ubój na terenie innym, niż własne gospodarstwo jest zabroniony

Uboju dokonywać można: 

 • w rzeźni tzw. ubój usługowy
 • we własnym gospodarstwie

Wymagania dotyczące uboju na użytek własny we własnym gospodarstwie: 

 • właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłosić na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem zamiar uboju zwierzęcia powiatowemu lekarzowi weterynarii
 • zwierzęta były utrzymywane w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni przed ubojem
 • właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia urzędowemu lekarzowi weterynarii przeprowadzenie pełnego badania przedubojowego i poubojowego
 • próbkę na włośnie pobiera wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii podczas badania poubojowego
 • przy podejrzeniu wystąpienia ASF urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbkę do badania

Warunkiem przydatności mięsa do spożycia jest uzyskanie ujemnego wyniku badania laboratoryjnego