Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w związku z powtarzającą się sytuacją w zakresie  nieprzestrzegania przepisów dotyczących uboju zwierząt na użytek własny i konieczności nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów weterynaryjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2059) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485), przesyła w załączeniu wytyczne na temat zasad obowiązujących przy uboju gospodarczym.

Urząd Gminy Borowa informuje, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych oraz szkółkach (rośliny mateczne i sady zraźnikowe).
Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Logowanie do aplikacji będzie odbywać się bowiem za jego pomocą. Do tej aplikacji można wchodzić kilkakrotnie, uzupełniając kolejne zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na ministerialnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie ARiMR

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wypłaca za szkody wyrządzone przez:

 • bobry;
 • niedźwiedzie
 • rysie;
 • wilki;
 • żubry.

Zgłoszenia odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione przyjmowane są przez:

 1. Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 z siedzibą w Rzeszowie (dotyczy szkód powstałych na terenie powiatów: dębickiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego).

adres: al. Józefa Piłsudskiego 38; 35-001 Rzeszów;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kom. 783-921-900

 1. Wydział Spraw Terenowych I z siedzibą w Krośnie (dotyczy szkód powstałych na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, przemyskiego, sanockiego, strzyżowskiego).

adres: ul. Bieszczadzka 1; 38-400 Krosno;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kom. 783-921-790 lub tel. 13-437-28-31

Więcej szczegółów na stronie RDOŚ.

Wnioski można składać od 31 marca 2022 r. do 29 maja 2022 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);
 • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący* prowadzenie gospodarstwa:
  • o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

* Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.

Więcej szczegółów na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.