Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że na terenie powiatu mieleckiego Decyzją Wykonawczą Komisji UE 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 r. zostały wyznaczone obszary ochronne (strefa żółta) obejmujące gminy:

 • Mielec wraz z miastem Mielec
 • Padew Narodowa
 • Tuszów Narodowy
 • Gawłuszowice
 • Borowa
 • Czermin
 • Przecław

Afrykański pomór świń (ASF) na terenie Polski występuje od 2014 r. W bieżącym roku stwierdzono dotychczas 2053 przypadki ASF u dzików oraz 48 ognisk u świń. Choroba występuje na terenie 6 województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i ostatnio lubuskiego.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń. Na chorobę podatne są wyłącznie świnie, dziki i ich krzyżówki. Afrykański pomór świń to wyłącznie problem gospodarczy.
 
Aktualna sytuacja w województwie podkarpackim.
W roku 2019 nie stwierdzono choroby w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Odnotowano natomiast po raz pierwszy w województwie ASF u dzików. Pierwszy przypadek stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 29 lipca w gminie Narol w powiecie lubaczowskim. Kolejne 11 przypadków wystąpiło na terenie tej gminy do dnia 13 września br., wszystkie w pobliżu granicy z województwem lubelskim.
Pomiędzy 18 a 26 listopada 2019 r. potwierdzono chorobę na ww. terenie u następnych dzików, gdzie potwierdzono łącznie 5 przypadków u 10 dzików. Dwa w gminie Narol i 3 na północy gminy Cieszanów (po raz pierwszy). Aktualnie, zgodnie z regionalizacją określoną w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gmina Narol znajduje się w strefie niebieskiej (obszar zagrożenia), natomiast gmina Cieszanów znajduje się w strefie czerwonej (obszar objęty ograniczeniami).
Po raz pierwszy choroba wystąpiła także w powiecie niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem. Potwierdzono tam 3 przypadki ASF u dzików (21.11.2019 r.) w strefie żółtej (obszar ochronny).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni upraw objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 - 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej szczegółów oraz formularze do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podkarpacki Oddział Regionalny Biuro Powiatowe ARiMR w Mielcu zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad uzyskania wsparcia w ramach działania 6.1 "Premie dla młodych rolników" oraz działania 6.3 "Restrukturyzacja małych gospodarstw".

 

Wójt Gminy Borowa zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w Urzędzie Gminy Borowa pok. Nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny:

 • do pobrania ze strony www.borowa.pl
 • w pok. Nr 19 (II piętro) Urzędu Gminy Borowa
 • u Sołtysów wsi
 • w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski
 • Informację o ilości zwierząt w gospodarstwie w 2019 r.


Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.
Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.