Informujemy, że Urząd Gminy Borowa w najbliższym czasie rozpocznie weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez mieszkańców gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o wszelkie dostępne rejestry i informacje, takie jak np. Ewidencja Ludności, meldunki, rządowe programy pomocy społecznej oraz wywiady środowiskowe.
Wstępna analiza wykazała przypadki zaniżania w deklaracjach ilości osób zamieszkujących. Taki stan rzeczy może mieć w przyszłości wpływ na kolejne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczuwalne dla wszystkich mieszkańców gminy. Apelujemy o uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Oznacza to że w przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiło zwiększenie liczby osób zamieszkujących (np. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy czy studiów wcześniej odpisanych osób itp.), istnieje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w formie deklaracji. Obowiązek ponoszenia opłaty nie jest zależny od tego, ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter miesięczny i jest niepodzielna.
W związku z powyższym np. fakt pracy poza miejscem zamieszkania przez większą część miesiąca nie stanowi podstawy do nieujmowania takiej osoby w deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy w pierwszej kolejności właściciela nieruchomości, zatem w przypadku wynajmu lokalu przez osobę fizyczną lub zamieszkiwanie przez innych użytkowników, na właścicielu spoczywa obowiązek złożenia deklaracji obejmującej wszystkich lokatorów pod danym adresem.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców Gminy Borowa, że w dniach: 29.04.2020 r., 30.04.2020 r., 08.05.2020r., 11.05.2020 r. od godz.7:00 na terenie Gminy będzie prowadzona akcja zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych (kanapy, fotele, sofy, szafy, regały, komody, stoły, biurka, plastikowe krzesła i stoliki, dywany wykładziny, materace, kołdry, poduszki, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, okna, drzwi), sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV) oraz opon samochodów osobowych (do 10 sztuk).

Nie odbieramy: odpadów zmieszanych w workach, odpadów selektywnie zbieranych, gruzu, styropianu, odpadów budowlanych, opon pojazdów rolniczych i ciężarowych oraz części samochodowych.

W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić przed posesje do drogi publicznej do godziny 7:00.

Przedmioty wystawione po przejechaniu ekipy zbierającej lub pozostawione na terenie posesji (za ogrodzeniem) nie będą zbierane.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej akcji zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych PGK w Połańcu Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, tel. 158650540 wew. 31 lub 30.

  • 29.04.2020 r. – Łysakówek, Górki, Gliny Wielkie, Surowa
  • 30.04.2020 r. – Gliny Małe, Sadkowa Góra
  • 08.05.2020 r. – Borowa od nr 1 do nr 65 oraz od nr 420, Orłów, Wola Pławska
  • 11.05.2020 r. – Borowa od nr 66 do nr 419, Pławo

Wójt Gminy Borowa przypomina, że  w dniu 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Złożenie deklaracji w dniu 31 stycznia 2020 r. możliwe będzie do godz. 18:00.
Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa lub na stronie internetowej urzędu www.borowa.pl
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.