Sieć wodociągowa na terenie gminy Borowa została wybudowana w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do sieci głównej której długość przekracza 102 km podłączonych jest niespełna 1400 przyłączy wodociągowych. Przyłącza wodociągowe wybudowane w latach osiemdziesiątych wykonano z  rur ocynkowanych. W wyniku kilkudziesięcioletniej eksploatacji przyłącza z jednej strony ulegają korozji wżerowej  z  drugiej strony tracą drożność z uwagi na zarastanie związkami żelaza. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi systematyczną wymianę przyłączy wodociągowych. Dotychczas wymieniono około 550 przyłączy, do wymiany pozostało około 450 szt. Pozostałe przyłącza wykonano z innych materiałów tj. rury PE i PCV i ich żywotność jest znacznie dłuższa. Dotychczas rocznie wymieniano średnio około 40 przyłączy. Z uwagi na zwiększoną awaryjność w 2017 roku przyłączy tych wymieniono 80 szt. W roku 2018 planuje się dokonać  wymiany kolejnych 80-100 szt. przyłączy, przede wszystkim w miejscowościach gdzie wodociąg jest najdłużej eksploatowany i występuje największa awaryjność. Zasada jest taka, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje wymiany przyłącza bezpłatnie, dokładnie po trasie przebiegu istniejącego przyłącza. Wszelkie zmiany trasy przebiegu przyłącza wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i przede wszystkim sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej na koszt  właściciela posesji. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  nie posiada tytułu do pokrywania takich kosztów. Ponadto, właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przeszkód na trasie przebiegu przyłącza w taki sposób, iż możliwa będzie praca koparki. W przypadku braku możliwości wjazdu koparki, wykopy ręczne pozostają po stronie właściciela. Kolejność dokonywania wymian przyłączy zależy od wielu czynników. Podstawowym kryterium jest zagrożenie awarią oraz  wysokość ciśnienia w instalacji. Z uwagi na zakres prac, proces wymiany przyłączy musi potrwać jeszcze kilka lat, dlatego zgłoszenia mieszkańców o potrzebie wymiany przyłącza każdorazowo weryfikowane są przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wymiana przyłączy jest tylko częścią zadań z zakresu utrzymania wodociągu gminnego gdyż  wymiana zasuw sieciowych, węzłów hydrantowych, sieci rozgałęźnej oraz  odcinków sieci pod potokami jest równie pilna i konieczna dla prawidłowego funkcjonowania wodociągu. Z  uwagi na postępującą degradację sieci wodociągowej, remonty wymagają coraz większych środków finansowych. Potrzeby remontowe wzrastają z każdym rokiem i już  w ubiegłym roku przekroczyły możliwości wykonawcze pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, dlatego już na przełomie lat 2017/2018 roku posiłkowano się firmami zewnętrznymi.
Z podobną sytuacją należy się liczyć w najbliższych latach. Środki zewnętrzne można pozyskać jedynie na budowę nowego wodociągu natomiast na remonty sieci wodociągowej są praktycznie nieosiągalne, dlatego potrzeby te muszą być zaspokojone z zasobów finansowych gminy.

W tym roku zmieniają się zasady zatwierdzania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowym organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do 12 marca br. każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest złożyć wniosek o  zatwierdzenie nowych taryf na okres 3 lat nowego organu regulacyjnego. Od tego roku gminy nie będą miały wpływu na wysokość cen wody i ścieków, gdyż regulatorem będzie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niesie to nowe zagrożenia gdyż trudno jest skalkulować ceny z wyprzedzeniem na trzy lata, nie znając np. cen energii elektrycznej, materiałów, paliwa czy wielkości inflacji. Trudno też przewidzieć zachowanie regulatora.
Jeżeli nowy regulator dokona weryfikacji wysokości stawek w dół, może zabraknąć środków finansowych na bieżące potrzeby. Dotychczas taryfy zatwierdzała Rada Gminy i  potrzebne środki można było pozyskać podnosząc cenę wody i ścieków. Od tego roku Rada Gminy nie będzie miała żadnego wpływu na wysokość ceny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

Zasady wymiany wodomierzy (podliczników)  na wodę bezpowrotnie zużytą.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina iż, liczniki instalowane na wodę bezpowrotnie zużytą (podlewanie trawników,  mycie samochodów, obory, chlewnie itp.) na obszarze gminy objętej siecią kanalizacji sanitarnej również podlegają legalizacji lub wymianie po 5 latach eksploatacji. Zasady te reguluje ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Art. 27 ustawy stanowi „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt  odbiorcy usług.”
Z uwagi iż, dodatkowy wodomierz zainstalowany jest na koszt odbiorcy usług również jego legalizacja lub wymiana leży po stronie odbiorcy usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie jest zobligowane uwzględniać  wskazań urządzeń pomiarowych nie posiadających ważnych cech legalizacyjnych.