W dniu 03.05.2019 r. została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Borowa reprezentowaną przez Wójta Stanisława MieszkowskiegoGminą Kolačkov (Słowacja), którą reprezentował Starosta Pavol Zamiška. Główne założenia umowy to wymiana doświadczeń, współpraca kulturalna oraz robocze kontakty na płaszczyźnie samorządowej obu stron. Ma służyć pogłębianiu dobrych, przyjacielskich kontaktów, przełamywaniu barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i słowackim. Współpraca partnerska będzie odbywała się w obszarach:

  1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych, organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak również potencjału turystycznego obu stron.
  2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci i młodzieży szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez artystycznych oraz w celu edukacji i rozwoju.
  3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.
  4. Kontaktów między instytucjami i organizacjami obu gmin.