Drukuj

Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.) poświadczenie własnoręczności podpisu należy co do zasady do kompetencji notariusza.

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu tylko wyjątkowo, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa tj.:


W obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu przez wójta na umowach dzierżawy zawieranych przez mieszkańców.