Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 1 lipca 2021 r.rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Głównym celem utworzenia bazy CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli budynków.
Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację z informacją o źródle/źródłach ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten nie dotyczy najemców.
W przypadku budynków i lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej tzn. wystarczy, że deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli.
Na złożenie deklaracji każdy właściciel lub zarządca budynku ma:

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni – w przypadku budynków nowo powstałych lub uruchomieniu w budynku nowego źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
Film na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności na kanale Youtube Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja CEEB – wymagane informacje.
Deklaracja wymaga podania informacji jedynie w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Ponadto trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne. Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi),
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kto będzie weryfikował dane?
Regulacje przewidują mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy. Kontrola będzie miała miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Brak deklaracji = grzywna.
Z czym trzeba się liczyć w przypadku niewywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji? GUNB wyjaśnia, że przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.