Drukuj

Urząd Gminy Borowa informuje, że w chwili obecnej trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Przypominamy, że zgodnie z art. 60 ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (w tym GOPS, USC, CUW, GZGK).

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby w sytuacji, gdzie nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: urodzenie dziecka, zamieszkanie nowych osób na nieruchomości, powrót z zagranicy czy studiów), sami składali w tutejszym Urzędzie korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem (zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszący opłatę uzależnioną od liczby domowników, jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wystawia większą liczbę pojemników lub worków niż zadeklarowano, to nie Gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Borowa.

Mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy zwraca się o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.