Szanowni Państwo. Wójt Gminy Borowa działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami gminy Borowa,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Borowa, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • z sąsiednimi gminami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt Strategii Gminy Borowa na lata 2023-2030 podlega zaopiniowaniu przez:

 • Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Poniżej przedstawiamy formy przeprowadzania konsultacji.

Forma pisemna poprzez formularz zgłaszania uwag, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowa, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Borowa oraz w Urzędzie Gminy Borowa – pok. nr 3.
Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą na adres: Urząd Gminy Borowa, 39-305 Borowa 223 lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Borowa.

Forma ustna lub pisemna podczas spotkań i dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

 • 18 maja 2023 r.  w godzinach 13.00-15.30 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa - otwarte spotkanie konsultacyjne z liderami społeczności lokalnej,
 • 23 maja 2023 r.  w godzinach 11.00-13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Borowa - dyżur konsultacyjny,
 • 29 maja 2023 r.  w godzinach 15.00-16.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Borowa - dyżur konsultacyjny,.

Forma telefoniczna - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 175815516 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowa, w serwisie internetowym Gminy Borowa www. borowa.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa w godzinach pracy urzędu.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:

 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Borowa
 • na stronie internetowej Gminy Borowa: www.borowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowa

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 30 maja 2023 r.  Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.