E-dowód
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

E-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Kiedy e-dowód?
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Borowa - Urszula Jędrzejowska
Gliny Małe - Lucyna Mieszkowska
Gliny Wielkie - Wiesław Rusek
Górki - Wiesław Gryglewski
Łysakówek - Tomasz Maj
Orłów - Władysław Rucki
Pławo - Anna Kopacz
Sadkowa Góra - Piotr Batko
Surowa - Stanisław Miłoś
Wola Pławska - Tadeusz Miłoś

Wybory Sołtysów

Rozwój form współpracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej, poprzez doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym technik pływania, a także zapoznanie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielenia pomocy w sytuacjach niebezpiecznych i nagłych – to główne założenie porozumienia.
12 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu przy udziale Miasta i Gminy Połaniec a Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Gminnego w Borowej przy udziale Urzędu Gminy Borowa. Od 12 lutego 2019 r. do 12 lutego 2020 r. strażacy OSP z terenu Gminy Borowa mogą korzystać w każdą sobotę w godzinach 11:00 – 13:00 z Pływalni „Delfin”.
Jak powiedziała Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu Karolina Koper-Adamczak ww. inicjatywa to okazja do poznania i integracji środowiska strażackiego.
Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski wskazał na dobre strony i korzyści płynące z zawartej współpracy i złożył gratulacje dla pomysłodawców, natomiast Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim za przystąpienie do tego przedsięwzięcia.

Ferie z GOK-iem

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie „Domu Seniora Nazaret” w Sadkowej Górze, w którym udział wzięli: Stanisław Mieszkowski - Wójt Gminy Borowa, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy, Józef Kazimierski – sołtys wsi Sadkowa Góra, w imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego – Radny Powiatowy Bogusław Peret, Tomasz Czop – Dyrektor WUP Rzeszów, Paweł Drozd – Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów, Małgorzata Komońska - Wydział Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów, Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Prezes PFRR – Marek Kosiński, Dyrektor PFRR – Anna Pawlos, koordynator projektu – Agnieszka Kusek, Prezes Fundacji im. Józefa Becka – Michał Krempa, Ksiądz Stanisław Polek – Proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Borowej, były koordynator Elżbieta Kasprzak – Stypa, Piotr Drożdżowski - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Michał Opałacz - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Renata Raimbaev - Kierownik GOPS Borowa, Elżbieta Waręda - Inspektor Urzędu Gminy Borowa.
Projekt „Dom Seniora Nazaret” realizowany jest przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawy funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Borowa, Czermin i Wadowice Górne.
Dom Seniora Nazaret przeznaczony jest dla 25 osób.