Sołtys wsi Borowa zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne z udziałem Wójta Gminy Borowa oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Borowa, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 19:00 w sali OSP w Borowej.
 
Tematem zebrania będzie:
1. Informacja o planowanych inwestycjach w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Borowa.
2. Przeznaczenie  funduszu sołeckiego na 2019 r.
3. Sprawy różne i wolne wnioski wsi.

Sołtys Wsi Borowa
Urszula Jędrzejowska

W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie Gminy Borowa związanym z dalszym wzrostem stanu wód na głównych rzekach oraz lokalnych ciekach wodnych, apelujemy do mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których gromadzi się nadmiar wody tj. przydrożne rowy, przepusty, studzienki kanalizacyjne i pompownie ścieków.
Wszelkie niepokojące zjawiska prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Borowa osobiście lub telefonicznie.

W dniu 24.05.2019 r. (piątek) o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Borowej w pełnym składzie. Wypracowano wnioski do decyzji wójta odnośnie dalszego postępowania przeciwpowodziowego w gminie Borowa.

Wszystkich mieszkańców gminy Borowa, poszkodowanych w wyniku podtopień, prosimy o zgłaszanie strat bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borowa lub telefonicznie pod wskazane poniżej numery telefonów.

Informujemy, że gminna komisja ds. szacowania szkód będzie brała pod uwagę udokumentowane w formie zdjęć dowody szkód w nieruchomościach mieszkalnych powstałych w wyniku podtopień. Prace w terenie wspominana komisja rozpocznie niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, uwzględniając przy tym poziom skali zjawiska strat występujących w gminie Borowa.

Numery telefonów pracowników samorządu przyjmujących zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku wystąpienia podtopień w budynkach prywatnych:

  • Urząd Gminy Borowa  – 175815521
  • Gminne Zarządzanie Kryzysowe – 695400794
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 175815355
  • Numer alarmowy - 112

W związku z zaistniałą sytuacją w Gminie Borowa został wprowadzony całodobowy dyżur pogotowia przeciwpowodziowego pod numerami tel. 17 581 55 21, 17 581 55 82.