Wójt Gminy Borowa informuje, że Gmina Borowa przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwi to mieszkańcom naszej gminy zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2 000 zł za tonę.

Węgiel od samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borowa (pok. 6 i 7) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w terminie od 7 do 10 listopada 2022 r.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30.04.2023 r.

Pliki do pobrania:

Wójt Gminy Borowa, na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).
Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz w roku.
Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli także weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, co jest m.in. podstawą do wypłacania dodatków węglowych.

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na stronie PUE.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
  • jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się na stronie komunikatu o naborze ARiMR.

Otrzymujemy od Państwa sygnały o osobach, które oferują wymianę źródeł ciepła z dofinansowaniem Gminy.

Urząd Gminy Borowa informuje, że obecnie nie jest realizowany żaden gminny projekt związany w wymianą źródeł ciepła.

Wszelkiego rodzaju ulotki, plakaty i telefony z ofertami nie są w żaden sposób powiązane z Urzędem Gminy Borowa.

W budynku Urzędu Gminy Borowa (pok. nr 19)  działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych "Czyste Powietrze", w którym można pozyskać szczegółowe informacje dotyczące tego projektu.