W dniu 8 lutego 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Padew Narodowa została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczył zadania I: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na stronie BIP Gminy Padew Narodowa.

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice, która jest realizowana w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.
Zadanie I - część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie II - część 2 zamówienia -  „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie III - część 3 zamówienia – „Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Otwarcie ofert odbyło się 23.11.2018 r.
Na zadanie I wpłynęła 1 oferta
Na zadanie II wpłynęło 5 ofert
Na zadanie III wpłynęło 5 ofert

DOTYCZY UCZESTNIKÓW Z LISTY REZERWOWEJ.

W najbliższych dniach otrzymają Państwo umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych/pompy ciepła/kotła na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy Borowa. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy. W przypadku jej akceptacji oraz chęci uczestnictwa w projekcie, prosimy o podpisanie 3 egzemplarzy a ponadto parafowanie każdej strony umowy.
Podpisane umowy (wszystkie 3 egzemplarze) należy dostarczyć do pokoju nr 20 Urzędu Gminy Borowa osobiście (w godzinach pracy tj. poniedziałek w godz. 8.30-16.30, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30) lub przesłać pocztą w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy. Niedostarczenie podpisanej umowy w oznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację z udziału w projekcie.

W przypadku rezygnacji prosimy o szybki kontakt osobisty lub telefoniczny, tel. 17 581 55 21 wew. 20 lub 25 celem złożenia oświadczenia o rezygnacji.

Umowa zawiera:
1. Określenie miejsca instalacji zestawu OZE.
2. Określenie rodzaju i wielkości instalacji.
3. Wysokość wkładu własnego uczestnika projektu oraz jego składniki.
4. Termin wniesienia wkładu własnego (do dnia 19.11.2018 r.) – należy go bezwzględnie przestrzegać.
5. Wzajemne zobowiązania Gminy i uczestnika projektu w okresie jego realizacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Arkadiuszem Kaczmarczyk tel. 17 581 55 21 wew. 20.

Wpłata wkładu własnego na konto nr: 02 9183 1044 2002 2000 0547 0033
     
Istnieje możliwość uzyskania kredytu w Banku Spółdzielczym o/Borowa na preferencyjnych warunkach w celu sfinansowanie wkładu własnego.

Informujemy, że gmina Padew Narodowa ogłosiła przetarg na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu "Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice".

Otwarcie ofert przewidziane jest na dzień 15.10.2018 r. o godz. 9:15.

Ze szczegółową dokumentacją przetargu można zapoznać się pod poniższym linkiem:
Dokumentacja przetargowa.

Wszystkich uczestników projektu „Eko – energia w gminach Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice” zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu, które odbędzie się w dniu 9 lutego (piątek) o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej. W spotkaniu uczestniczył będzie specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pojawiające się do tej pory pytania dotyczące planowanego montażu instalacji.    
Na spotkanie zapraszamy również osoby, które składały wnioski na listę rezerwową. Na chwilę obecną wszystkie te osoby zostały zakwalifikowane do programu. W najbliższych dniach zostanie u nich przeprowadzona weryfikacja techniczna pod kątem możliwości montażu wybranych instalacji. Wysłane będą również umowy z zakreśloną datą wpłaty wkładu własnego. W związku z tym prosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków pieniężnych na pokrycie wymaganych wkładów.