Miła informacja pod koniec tygodnia.

Gmina Borowa otrzymała dofinansowanie w ramach funduszu inwestycji samorządowych w wysokości 597 789 zł z programu #tarczadlasamorządów

Dziś w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na dotację w wysokości 121 278 zł na finansowanie zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji Sicina w miejscowości Borowa”.
Zbiornik jest odbiornikiem wód opadowych spływających powierzchniowo z części wsi Borowa oraz terenów rolniczych będących w oddziaływaniu zbiornika. Stanowi on podstawę retencji wód opadowych i dopływających z systemów melioracyjnych. Został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu. Zbiornik jest połączony przepustami z rowem melioracyjnym Sicina.
Planowany zakres prac obejmuję usunięcie trzciny i innych porostów z dna zbiornika, odmulenie dna zbiornika warstwą 1 metra na powierzchni 0,49 ha, skarpowanie czaszy zbiornika, wywóz zanieczyszczeń i urobku z odmulenia.

Jesiennych remontów w gminie ciąg dalszy. Modernizacja i remont dróg gminnych to jedno z priorytetowych zadań władz gminnych. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować poprawę następujących dróg:

  • „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gliny Wielkie dz. nr ewid. 186 i dz. nr ewid. 140 i Sadkowa Góra dz. nr ewid. 335 i dz. nr ewid. 780”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu województwa stanowiących dochody  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019. Koszt realizacji zadania wyniósł 127.808,69 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 125.000 zł.
  • „Remont drogi gminnej nr 103256R Gliny Małe – Wągroda w miejscowości Gliny Małe, drogi Stara Cegielnia – Górki dz. nr ewid. 399 obręb Surowa, drogi Most – Brnik dz. nr ewid. 265 obręb Łysakówek, drogi za kościołem dz. nr ewid. 868, 1386 obręb Górki, drogi Do Leśniaka dz. nr ewid. 389/2 obręb Gliny Wielkie, drogi gminnej nr 103254R Sadkowa Góra – Gawłuszowice w miejscowości Sadkowa Góra”. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu województwa podkarpackiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 470.632,44 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 200.000,00 zł.

Wyremontowane drogi znacznie poprawiły wizerunek poszczególnych miejscowości i gminy Borowa. Realizacja zadań służy rozwojowi gospodarczemu naszej gminy oraz znacznie podniesie jakość komunikacji na drogach gminy Borowa.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa”  jest zrealizowane w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakres wykonanych robót wchodziły roboty rozbiórkowe, budowa wiaty - stoiska wystawienniczego, budowa miejsc parkingowych dla samochodów, częściowe utwardzenie terenu w zakresie chodników i placów manewrowych, budowa fundamentów pod obiekty małej architektury, montaż obiektów małej architektury, urządzenie zieleni rekreacyjnej niskiej i średniej, oświetlenie terenu. Wykonany terem rekreacyjny jest ogólnodostępny dla mieszkańców gminy Borowa i osób przyjezdnych, w tym również dla osób w wieku powyżej 50 lat i osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 215 913,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 126 702,00 zł.

Minął trzeci rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej”. W 2019 kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań wynosiła 687 795 zł, co pozwoliło na podpisanie 69 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Nasz wniosek uplasował się na 19 miejscu. W październiku 2019 roku zakończyła się modernizacja dwóch pomieszczeń piwnicznych budynku GOK w Borowej. Wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty stolarskie, roboty malarskie, roboty rozbiórkowe kanalizacji sanitarnej oraz roboty montażowe kanalizacji sanitarnej. Kwota dofinansowania wynosi - 10 000 zł, łączny koszt przedsięwzięcia wynosi – 28 016,28 zł.

Dziś w Urzędzie Gminy Borowa. odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Firmy BRUK-DAR - Dariusza Skawińskiego, Wójta Gminy Borowa – Stanisława Mieszkowskiego, Skarbnika Gminy Borowa – Wiesława Kozdęby oraz Kierownika Referatu – Bogusława Gaździaka. Celem spotkania było podpisanie umowy na inwestycję pn. „Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap II".
Inwestycja dzieli się na 2 zadania:

  • Zadanie Nr 1 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych Nr 11 i Nr 12 w miejscowości Borowa”.
  • Zadanie Nr 2 pn. „Przebudowa części dróg Nr 11 i Nr 12 oraz dróg Nr 13 i nr 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a”.

Wartość inwestycji o łącznej długości 1996 m dróg wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej  wynosi 3 333 210 zł. Środki finansowe pochodzą z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz z funduszy własnych Gminy Borowa.
Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na lipiec 2020 r.