W dniu 19 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa zostały przekazane Waldemarowi Dybasiowi -  Doradcy ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa umowy podpisane przez mieszkańców z miejscowości Orłów na przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki zebranym umowom gazyfikacja miejscowości Orłów zaczyna nabierać realnych kształtów.
W przekazaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski, Doradca ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa – Waldemar Dybaś, radny wsi Orłów – Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów – Władysław Rucki.
Warto wspomnieć, iż warunkiem koniecznym realizacji projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” było zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. W miejscowości Orłów zostało zebranych 49 umów co stanowi 94 % domów zamieszkałych niezgazyfikowanych, taki wynik przedstawia jak duże jest zapotrzebowanie na gazyfikację.
Wójt Gminy Borowa w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie rozbudowy sieci w pozostałych miejscowościach gminy.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady MinistrówMateusza Morawieckiego list podstawowych zadań gminnych i powiatowych na projekty dofinansowywane z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”,  Gminie Borowa została przyznana dotacja na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259R Borowa - Rynek - Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11 i nr 12 w miejscowości Borowa”.
Kwota dofinansowania wynosi 2 332 700 zł. Okres realizacji zadania: październik 2019 r. - lipiec 2020 r.

W ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Borowa otrzymała promesę z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze dz. Nr ewid. 963”. Wartość dotacji wynosi 260 000 zł. Promesa została przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, który został podtopiony podczas powodzi w maju br. W ramach remontu zostanie wymieniona część mechanicznego oczyszczania ścieków. Termin realizacji przedsięwzięcie nastąpi do końca 2019 roku.

Promesę od Ewy LeniartWojewody Podkarpackiego w obecności Posła na Sejm RP - Wojciecha Buczaka  odebrał  Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski.

„Przebudowa budynku sportowo-rekreacyjnego na stadionie w miejscowości Borowa” jest zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest polepszenie i zwiększenie dostępności  korzystania z ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego budynku sportowo-rekreacyjnego Koszt realizacji wyniósł 272.475,25 zł, w tym dofinansowanie z PROW w kwocie 139.455,00 zł. Zakres zadania obejmował renowacja dachu budynku, przebudowę wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji, chodniki i odboje, pochylnie dla niepełnosprawnych wraz z balustradą, obsianie zieleni, wyposażenie budynku w stół do bilardu i stół do tenisa stołowego. Przebudowany obiekt będzie miejscem spotkań wielopokoleniowych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych, będzie wykorzystywany przy organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych, a także jako zaplecze socjalno-sanitarne w trakcie odbywających się imprez plenerowych. Poprzez przebudowę budynku zwiększyła się jego estetyka i funkcjonalność, co  wpłynęło na zwiększenie liczby osób korzystających z budynku oraz pozostałych obiektów na przyległym terenie rekreacyjno-sportowym

  1. Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
    Gmina uzyskała dofinansowanie i jest na etapie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra”. Inwestycja dotyczy projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17 złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020 „konkurs ogólny”. Całkowita wartość zadania to kwota 10 493 560,50 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7 251 647,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i odbioru końcowego – 30.11.2019 r.
  2. Remonty dróg gminnych
    Wyłoniono wykonawcę na podstawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 103263 R Gliny Wielkie – Majdan dz. nr ewid. 452 w km 0+000 - 0+280 w miejscowości Gliny Wielkie, remont drogi gminnej nr 103265 R Łysakówek – Łysaków działka nr ewid. 167 i 516 w km 0+000 - 0+660 w miejscowości Łysakówek i remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 160 i 399 w km 0+000-0+480 w miejscowości Surowa”. Całkowita wartość zadania to kwota 279 658,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w miejscowości Gliny Wielkie w kwocie 40 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 14.08.2018 r.
  3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa
    Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa” na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Gminy oraz otoczenia budynku administracyjnego (siedziba Policji). Wartość zadania 199 124,45 zł w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 126 702,00 zł. Termin realizacji – do 30.09.2019 r.

"Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap I" w zakresie wykonania przebudowy dróg oznaczonych numerami: 2, 3, 4 (na odcinku 30 m) i drogi nr 16  w zakresie wykonania podbudowy, nawierzchni asfaltowej, budowy i przebudowy istniejących chodników na całkowitej długości 291,10 mb wraz z wykonaniem odwodnienia wymienionych odcinków dróg oraz dodatkowo odcinka drogi oznaczonej numerem 20 do wpustu drogowego Wd16 poprzez budowę kanalizacji deszczowej z jej odprowadzeniem istniejącą drogą gminną do drogi powiatowej. Wartość robót wynosi 556.600,01 zł oraz dodatkowo 17.200 zł z uwagi na zwiększenie zakresu robót (poszerzenie jezdni na odcinku od drogi gminnej do budynku starej szkoły do 4,5 m). Zadanie zostało odebrane w dniu 16.10.2017 r.