Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XL  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 8. Ocena realizacji Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący Rady        
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11  Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XXXIX  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 6. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2018.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2018 roku.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Bieżąca sytuacja w rolnictwie – informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2018.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja uroczysta godz. 12.00
Podczas uroczystej sesji zostaną wręczone nagrody dla najlepszych sportowców 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się  XXXVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 8. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2018 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2017 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Sesja uroczysta godz. 12.00

Podczas uroczystej sesji zostanie rozstrzygnięta X edycja konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie Gminy Borowa”


Przewodniczący Rady

Marian Taran