Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borowa na lata 2022-2024
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady Gminy Borowa na 2022 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Gminy Borowa na 2022 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2022 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2022 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza funkcjonowania pomocy społecznej oraz działań na rzecz ograniczania patologii i ich skutków na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2022 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Samorządowi  Województwa Podkarpackiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa za 2020 roku oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Borowa do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.
 14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.