Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 9. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz zadań podjętych w ramach funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2020-2030.
 13. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku  (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół oraz placówek oświaty i wychowania przedszkolnego do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 7. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenie gminy.
 8. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i zadań przyjętych do realizacji w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2020-2030.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 roku  (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.174.2020 z dnia 01 lipca 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
 6. Zakończenie sesji.

 

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa w 2019 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 15. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowie na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2019.
 8. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Gminy Borowa.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn."Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę dróg w centrum wsi Borowa" i pozostałego deficytu budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.