Ćwiczenia obronne nt.: „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
Ćwiczenia rozpoczęły się w dniu 16 maja r. o godz. 7.30 uruchomieniem Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Borowa. O godz. 9.21 z WKU w Mielcu otrzymano zakodowany sygnał do rozwinięcia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. Natomiast minutę później (aplikacyjnie) ilość dokumentów powołania, które należy przekazać żołnierzom rezerwy.
Następnie Kierownik Ćwiczenia – Wójt Gminy Borowa, przedstawił krótką informację z realizacji zadań etapu przygotowawczego i ogólną sytuację polityczno-militarną, sytuację w województwie podkarpackim oraz sytuację na terenie gminy Borowa. Zwołane zostało posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W związku z trudną sytuacją powodziową w powiecie i gminie, Wójt po konsultacji ze Starostą Powiatu Mieleckiego, przedstawieniu wniosków od członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydał decyzję a w ślad za nią zarządzenie w sprawie kierowania reagowaniem na znacznym obszarze Gminy Borowa – wprowadzenia alarmu powodziowego.

Biorąc pod uwagę zagrożenie podtopieniem, zalaniem wodą oraz odcięciem jednego gospodarstwa domowego w sołectwie Gliny Małe, Wójt wydał kolejne zarządzenie w sprawie ewakuacji z obszarów zagrożonych.
Przy współpracy PSP, OSP, Policji i wszystkich sił będących w dyspozycji rozpoczął się ćwiczebny proces ewakuacji łodzią strażacką starszego małżeństwa mieszkającego w międzywalu rzeki Stary Breń. Proces ewakuacji, dzięki sprawnej akcji zakończył się sukcesem.
W związku z zalewaniem wodami opadowymi z ościennych gmin i spływem dużej ilości wody ciekiem Brnik, zaistniała konieczność pompowania wody pompą wysokowydajną Saneco przez OSP Borowa. Proces podtopienia gospodarstw domowych w miejscowości Gliny Małe został zneutralizowany.
Opanowanie zagrożenia powodziowego umożliwiło poświęcenie większej uwagi na realizację zadań operacyjnych w ramach wprowadzonego przez Prezydenta RP stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Można było bez utrudnień realizować sytuację planistyczną SP-2 .
Uczestnicy ćwiczenia udali się do budynku Urzędu Gminy Borowa, celem podsumowania i omówienia ćwiczenia.
Podsumowania dokonali: Wójt Gminy Borowa i szef sztabu kierowania ćwiczeniem wskazując, że wszystkie założenia ćwiczenia zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym a zamierzone cele osiągnięto. Ogólnie akcje ratownicze przebiegły sprawnie i bez strat. Zespoły Zadaniowe wykonały swoje zadania poprawnie.
O godz. 16.30 Wójt Gminy Borowa zakończył gminne ćwiczenia obronne.