Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%. W związku z tym w komunikacie z 13 lutego 2018 roku Prezes KRUS ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2018 roku wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%).
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 roku polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W ten sposób zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 roku.

Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018r. 1 029,80 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1 029,80zł.
Do kwoty 1 029,80zł nie zostaną podwyższone:

 • emerytury przyznane na podstawie art.19 ust.2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art.28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, to jest w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją.
Od 1 marca 2018 roku wysokość renty socjalnej wynosi 865 zł 03 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2 059 zł 60 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr).
Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 marca 2018 roku wzrastają również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 215 zł 84 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 323 zł 76 gr,
 • dodatek kombatancki – 215 zł 84 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 215 zł 84 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 32 zł 38 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 405 zł 67 gr,
 • ryczałt energetyczny – 168 zł 71 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – do 215 zł 84 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach do pracy przez III Rzeszę i ZSRR – do 215 zł gr,

Nie zmienia się wysokość następujących świadczeń:

 • zasiłku pogrzebowego (4 000 zł),
 • zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2017 roku wyniosło 4 516 zł 69 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2018 roku zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

 • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3 161 zł 70 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury lub renty),
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5 871 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury lub renty),
 • przychody między kwotą 3 161 zł 70 gr a 5 871 zł 70 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 582 zł 38 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495 zł 06 gr. 

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych”) i okresowych emerytur rolniczych. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2018 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2018 roku z wyrównaniem od marca 2018 roku w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej kwocie świadczenia.