Gmina Borowa pozyskała środki finansowe w postaci dotacji celowej  na zagospodarowanie skweru przed Urzędem Gminy. Obecny teren jest niezabudowany, nieogrodzony i nie pełni żadnej funkcji użytkowej. Z pewnością daleko mu do funkcji reprezentacyjnych, jaką powinno stanowić centrum gminy, trudno też nazwać to miejsce „wizytówką Borowej”. Pod koniec czerwca wszystko to będzie już historią, ponieważ dzięki dotacji oraz  środkom z funduszu sołeckiego (stanowiącym razem blisko 50% wartości całości inwestycji) skwer w  centrum Borowej zyska nowy wygląd. Projekt przewiduje budowę następujących elementów:  
* miejsce do odpoczynku z drewnianymi siedziskami,
* nasadzenia drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej na obszarze całego skweru,
* wykonanie oświetlenia LED w poziomie nawierzchni  płyt stanowiących ciągi piesze wewnątrz skweru,
* wykonanie  fontanny w formie sześcianu ze stali nierdzewnej wraz ze zmiennym kolorystycznie podświetleniem LED, pozwalającym  stworzyć klimat  do relaksu i wypoczynku,
* montaż smart ławki z funkcją  ładowania urządzeń mobilnych za pomocą portów USB i ładowarki indukcyjnej,
* zamiana starego, istniejącego słupa energetycznego na nowoczesny, tzw. wirowany (słup został już wymieniony),
* wykonanie hotspota wi-fi w ramach oddzielnego projektu realizowanego przez gminę z dotacji UE - projektu WIFI4EU.

Inwestycja poprawi atrakcyjność tego terenu i zapewne będzie ciekawym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców gminy.

Całkowity koszt brutto inwestycji to 308 tys. zł z czego:
* 133 tys. zł dotacja celowa w ramach działania Lokalnej Grupy Działania PROWENT (podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego),
* 15 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą przez mieszkańców sołectwa Borowa,
* 148 tys. zł środki własne budżetu gminy.

Temat skweru w Borowej był jednym z najbardziej dyskutowanych na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy Borowa oraz na zebraniach wiejskich. Decyzja radnych i mieszkańców pozwoliła pozyskać środki z dotacji celowej.

 

Gmina Borowa zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej infrastruktury w gminie Borowa”. Wartość zadania inwestycyjnego po rozstrzygniętych przetargach wyniosła 1 707 786,99 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1 170 664,00 zł oraz środki budżetu Gminy w wysokości 537 122,99 zł.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało:
* dostawę ciągnika rolniczego do transportu ścieków ze zbiorników bezodpływowych na oczyszczalnię ścieków za kwotę 232 470,00 zł,
* dostawę wozu asenizacyjnego za kwotę 52 767,00 zł,
* dostawę mobilnego urządzenia do przeładunku wytworzonych osadów ściekowych za kwotę 378 840,00 zł,
* zakup i montaż systemów monitorujących ujęć wody za kwotę 16 499,99 zł,
* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sieci kanalizacyjnej za kwotę 39 360,00 zł,
* przebudowę urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sieci kanalizacyjnej w zakresie przebudowy stacji odwadniania i higienizacji osadu, przebudowy zasilania awaryjnego z wymianą agregatu prądotwórczego, przebudowy 78 szaf sterowniczych pompowni ścieków zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej, przebudowy pomieszczeń technicznych oczyszczalni, przebudowy systemu napowietrzania  ścieków za całkowitą kwotę 977 850,00 zł,
* nadzór inwestorski realizacji wyżej wymienionego zadania za kwotę 10 000,00 zł.

Realizacja całego przedsięwzięcia została zakończona w dniu 8 grudnia 2021 r.

 

10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie w trakcie którego podsumowano zakończenie dwóch inwestycji.

W spotkaniu wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Piotr NajdaDyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Piotr KędrekDyrektor Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pracownicy urzędu, radni, przedstawiciele wykonawcy.

Pierwsza inwestycja to Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem infrastruktury współpracującej. Wartość inwestycji to kwota 1 707 786,99 zł, w tym: 1 170 664 zł dofinansowanie z budżetu państwa i 537 122,99 zł środki z budżetu Gminy.

Kolejna to dokończenie renowacji zbiornika małej retencji Sicina. Koszt tej inwestycji to 314 370,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 228 278,00 zł i 86 092,47 zł z budżetu Gminy.

Chodnik w miejscowości Orłów budowany był około 20 lat temu i uległ w znacznym stopniu degradacji.
Remont chodnika realizowany jest ze środków budżetu Gminy Borowa w kwocie 75 000 zł oraz dofinansowania z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 74 707,79 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Łysakówek realizowana jest ze środków Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu w kwocie 193 000 zł.

Zakończył się drugi etap renowacji zbiornika małej retencji „Sicina” w miejscowości Borowa. Zadaniem tego zbiornika jest zbieranie wód opadowych spływających z części wsi Borowa oraz pobliskich terenów rolniczych.Zbiornik „Sicina” został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu, a ponadto jest połączony z rowem melioracyjnym.
Renowacja zbiornika małej retencji „Sicina” etap II została wykonana na działce nr ewid. 2173 i 2190 obręb Borowa na pow. 26 arów. Koszt realizacji 144 373,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 107 000 zł.

 

Już za kilka miesięcy zakończy się budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Szkole Podstawowej w Borowej.
Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca realizacji tej inwestycji. Złożono 7 ofert spośród których najkorzystniejsza była oferta firmy „TRANS-ART” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie. Kwota za jaką ww. firma zrealizuje inwestycję to 999 923,36 zł.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 29.11.2021 r.
W ramach inwestycji powstanie boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 40x20 m oraz boisko dwufunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o wymiarach 15x20 m.
Boiska będą oświetlone, dodatkowo powstanie zaplecze sanitarne z szatniami, przebudowana zostanie droga dojazdowa a teren zostanie wyposażony w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskując dofinansowanie inwestycji w wysokości prawie 586 tys. zł. Kwotą 450 tys. zł projekt wesprze również Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.