Przypominamy! 30 czerwca 2022 r. mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców istniejących budynków.
W jaki sposób można złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ (aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód),
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Borowa lub wysłać listem.

Kto powinien złożyć deklarację?
Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel lub zarządca budynku.
Do bazy należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania znajdujące się w domu, takie jak kocioł grzewczy, piec kaflowy, kominek, podgrzewacz. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Do kiedy mamy czas?
Na złożenie deklaracji każdy właściciel lub zarządca budynku ma czas do 30 czerwca 2022 r., przy czym w przypadku budynków nowo powstałych lub uruchomieniu w budynku nowego źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Sankcje.
Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Zachęcamy do składania deklaracji przez Internet.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
 
Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej - odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

10 czerwca 2022 r. oddano do użytku boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Borowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Radosław Wiatr II Wicewojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch  – Podkarpacki Kurator Oświaty, posłowie na na Sejm RP: Zbigniew Chmielowiec i Fryderyk Kapinos, Bogusław Rybacki - Prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec, Jacek Nowak - Burmistrz Połańca, Joanna DuszkiewiczDyrektor Biura Poselskiego Europosła Tomasza Poręby, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy, sponsorzy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Borowa oraz jednostek, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Inwestycja objęła budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20 m x 40 m, budowę dwufunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery, wykonanie monitoringu wizyjnego.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 tys. zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie prawie 550 tys. zł. Tym samym wkład finansowy gminy wyniósł nieco ponad 160 tys. zł, czyli jedynie 14% wartości całej inwestycji.

 

 

Relacje: TVP3 Rzeszów, hej.mielec.pl, korso.pl, wcj24.pl, leliwa.pl

Gmina Borowa otrzymała ponad 9,5 mln zł w ramach II edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych.
Na przebudowę i modernizację dróg gminnych uzyskaliśmy 8 mln 283 tys. zł.
Nawierzchnię asfaltową planujemy wykonać na kilkudziesięciu odcinkach dróg gminnych w każdym sołectwie, a łączna ich długość to ponad 25 km  Wybudowany zostanie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie tej inwestycji  to kwota 1 mln 302 tys. z.