Gmina Borowa złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie programu I. Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych, zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
Wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dnia 15 marca 2018 roku w Rzeszowie została podpisana umowa; Gmina Borowa otrzymała środki finansowe na ww. sprzęt w wysokości 31284.00 zł. Zostały zakupione dwa defibrylatory Zoll, dwa kompletne zestawy PSP R-1, oraz sześć zestawów OSP R-1 w torbach PSP.
Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Borowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, zakupiony sprzęt należało przekazać w sposób uroczysty. Przekazanie wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowa odbyło się na terenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej dnia 18 maja 2018 roku o godzinie 18.00, którego dokonał Wójt Gminy Borowa przy asyście Przewodniczącego Rady Gminy Borowa oraz Prezesa ZOG ZOSP RP w Borowej.

Opracował:
Marek Jędrzejowski