Wójt Gminy Borowia informuje, że Rada Gminy Borowa przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Borowej, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

 
 Wójt Gminy Borowa

Stanisław Mieszkowski

 

Załączniki: