Rada Gminy Borowa udzieliła Wójtowi - Stanisławowi Mieszkowskiemu absolutorium i wotum zaufania.
Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2021 r. oraz Sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r.
Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.