Gmina Borowa pozyskała środki finansowe w postaci dotacji celowej na przebudowę placu zabaw w miejscowości Borowa. W dn. 29.03.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ  PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno– turystycznej.

Zadanie będzie polegało na przebudowie i budowie placu zabaw integrującego dzieci i młodzież. Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest na dz. nr ew. 1143 przy Przedszkolu w Borowej. Na terenie tym zlokalizowane są urządzenia zabawowe, jednakże urządzenia te charakteryzują się dużym stopniem zużycia, nie spełniają obowiązujących norm dla wyposażenia placów zabaw, a nawierzchnia pod nimi nie spełnia obowiązujących wymagań dla nawierzchni bezpiecznych. Teren wyposażony jest w małą architekturę: altanę, ławki oraz posiada alejki z kostki betonowej. W okolicach istniejących urządzeń teren jest obsiany trawą oraz ma wydzielone strefy bezpieczeństwa z piasku. Planuje się wymianę uszkodzonych urządzeń oraz rozbudowę o nowe. Zostanie wykonany montaż trzech zestawów do zabawy: zestaw składający się z platformy z elementami wspinaczkowymi i zjeżdżalnią, zestaw składający się z wieży i zjeżdżalni, zestaw składający się z platformy balansowej, wieży i zjeżdżalni, montaż piaskownicy.

Operacja ma na celu poprawę warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gminy oraz osób przyjezdnych korzystających z obiektów i urządzeń znajdujących się przy Przedszkolu w Borowej, przyczyni się do poprawy dostępności do infrastruktury rekreacyjnej oraz polepszy stan techniczny obiektu. Planowana operacja posłuży mieszkańcom całej Gminy oraz osobom przyjezdnym. Dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie atrakcyjność turystyczna, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej, co również przyczyni się do wypromowania aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia. Planowany do realizacji obiekt jest wykorzystywany przez dzieci Przedszkola w Borowej, plac zabaw jest otwarty i dostępny dla ogółu mieszkańców Gminy i przyjezdnych. Inwestycja doprowadzi do rozwoju atrakcyjności terenu, poprawi walory estetyczne otoczenia.
W Borowej nie ma żadnego placu zabaw umożliwiającego swobodną rekreację dzieci. Realizacja przedmiotowego placu zabaw jest niezbędna do zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieciom. Borowa potrzebuje atrakcyjnego i nowoczesnego placu zabaw. Dodatkowo plac zabaw będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas zabawy ich dzieci, będą mogli między sobą wymieniać swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.

Całkowita wartość inwestycji to 72 812,84 zł w tym:
* urządzenia zabawowe wraz z kosztami montażu 68 999,84 zł tj. 94,76 %
* dokumentacja projektowa 3 813,00 zł tj. 5,24%.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 46 330,00 zł tj. 63,63 % co stanowi maksymalną możliwą kwotę pomocy.