W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi odśnieżania chodników informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa  -  jeżeli chodnik położony jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości to obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości.


Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
 
Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w Gminie Borowa

§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
ust. 9. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.