Dziś świętujemy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - polskiej ustawy, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.
Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.Na mocy Konstytucji powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

Kolejny już rok nie mogliśmy zorganizować oficjalnych uroczystości. Poszczególne delegacje składały hołd i kwiaty indywidualnie. W imieniu mieszkańców naszej gminy kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Bombardowania Borowej złożył Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Borowa Mieczysławem Wiąckiem i Sekretarzem Gminy Robertem Myjakiem. Dołączyli do nich przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borowej.