Kwalifikacja wojskowa w 2019 r.

Kwalifikacja wojskowa trwać będzie na terytorium państwa od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się w terminie wyznaczonym na wezwaniu, czyli 21 lub 22 marca 2019 r. do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mielcu z siedzibą w budynku Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 13 a.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie WKU w Mielcu.

W dniach 24-25 stycznia w Jasionce koło Rzeszowa w G2A  Arena odbyło się  XII Forum Europa-Ukraina oraz III Targi Wschodnie.
Forum to organizowane jest od 2007 roku a jego inicjatorem oraz organizatorem jest Instytut Targów Wschodnich. Głównym tematem dwunastego Forum była kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019. Targi natomiast były organizowane po raz trzeci, jednakże z roku na rok  cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, zarówno jeżeli chodzi o wystawców jak i odwiedzających.

P. Hydzik, S. Mazurek, S.Mieszkowski

W  otwarciu targów udział wzięli: Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich – Jerzy BochyńskiOleh Dubisz – Wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Łącznie na targach pojawiło się ok. 160  wystawców, którzy reprezentowali m. in. gminy, regionalne produkty oraz nowinki rynkowe. W wydarzeniu wziął udział również Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa oraz zaprzyjaźniona z nami Gmina Połaniec. Na forum zostały poruszone m.in. takie tematy: jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny, wyzwania rynku energii elektrycznej w regionie, szkolnictwo wyższe, a oczekiwania przyszłości, starzejące się społeczeństwo – wyzwania społeczno-medyczne, troska o środowisko naturalne jako motywacja współpracy międzynarodowej. Warto zaznaczyć, iż to wydarzenie było okazją do przeprowadzenia ważnych rozmów pomiędzy Wiceministrem Środowiska Sławomirem Mazurkiem, Wiceburmistrzem Sanoka Pawłem HydzikiemWójtem Gminy Borowa Stanisławem Mieszkowskim na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminach w celu zwiększenia konkurencyjności firm realizujących zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Reasumując Forum i Targi można rzec, że były to dni pełne niezliczonych rozmów biznesowych, ciekawych paneli dyskusyjnych, które z pewnością dadzą w przyszłości wymierne rezultaty. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16.
Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u co najmniej 422 osób z niepełnosprawnościami, poprawę jakości życia u co najmniej 486 osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Mieleckiego – korzystających z wypożyczalni Uczestników Projektu od stycznia 2018 r. do listopada 2019 r.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku (w tym dzieci), o różnym poziomie wykształcenia, pracujących, niepracujących, uczących się, nie uczących się zamieszkałych na terenie Powiatu Mieleckiego.
Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, pok. 5, tel. 17 78 00 433 lub na stronie http://pcprmielec.pl/projekty-z-efs/realizowane-projekty
Okres realizacji projektu od 01.01.2018r. do 30.11.2019r.

Karta Dużej Rodziny

Wójt Gminy Borowa informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać także rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Wszystkie uprawnione osoby mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowej pok. 27 II piętro w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod numerem telefonu 17 58 153 21 wew. 27.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu "Równać Szanse 2019".
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).