Gmina Borowa złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie programu I. Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych, zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
Wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dnia 15 marca 2018 roku w Rzeszowie została podpisana umowa; Gmina Borowa otrzymała środki finansowe na ww. sprzęt w wysokości 31284.00 zł. Zostały zakupione dwa defibrylatory Zoll, dwa kompletne zestawy PSP R-1, oraz sześć zestawów OSP R-1 w torbach PSP.
Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Borowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, zakupiony sprzęt należało przekazać w sposób uroczysty. Przekazanie wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowa odbyło się na terenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej dnia 18 maja 2018 roku o godzinie 18.00, którego dokonał Wójt Gminy Borowa przy asyście Przewodniczącego Rady Gminy Borowa oraz Prezesa ZOG ZOSP RP w Borowej.

Opracował:
Marek Jędrzejowski

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa


Gmina Borowa jako jedna z niewielu gmin woj. podkarpackiego nie posiada w pełni rozwiniętej sieci gazowej. Wynika to po części z jej położenia geograficznego a po części z niewystarczającego jak do tej pory zapotrzebowania społecznego na gaz jako źródła energii. Widzieliśmy jako samorząd wcześniej ten problem jednak ze względu na niskie zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i zakładów pracy naszej Gminy tym źródłem energii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie decydowało się na wykonanie instalacji na terenie gminy.
Teraz może to się zmienić. Oto kilka powodów:

  • zmiany w krajowych przepisach zakazujące używania pieców CO do ogrzewania domów innych niż w tzw. 5-tej klasie efektywności ekologicznej a co za tym idzie spalających bardziej czyste paliwo w większym zakresie temperatur ale tym samym odpowiednio droższe,
  • ceny gazu w przeliczeniu na jeden kilowat mocy porównywalne z innymi paliwami,
  • rozwój budownictwa indywidualnego w naszej gminie (w 2017 r. wydano 15 warunków zabudowy na całkowicie nowe domy – w tym roku 5),
  • rozwój technologii izolacji termicznych budynków wpływających na oszczędności ciepła,
  • komfort i wygoda stosowania gazu jako źródła ciepła i energii bez konieczności magazynowania i przygotowania paliwa we własnych gospodarstwach,
  • ochrona środowiska naturalnego a zwłaszcza powietrza.

Podjęliśmy rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie, która w dalszym ciągu uzależnia wykonanie instalacji gazowej od zapotrzebowania Gminy na gaz. Aby określić to zapotrzebowanie zobowiązaliśmy się do wykonania sondażu poprzez rozesłanie do Państwa domów ankiet na ten temat a Państwa poprosimy o ich wypełnienie.

W związku z trwającym remontem w Urzędzie Gminy informujemy, że nr telefonu 175810325 jest tymczasowo nieaktywny. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer 607367877 lub pod numer 175815516 (sekretariat Urzędu Gminy).

Informacja Wójta Gminy Borowa

Spotykając się z Państwem podczas codziennej pracy na terenie naszej Gminy oraz w rozmowach na różnego rodzaju spotkaniach zauważam, że istnieje potrzeba objęcia troską osób starszych, których samodzielność jest nieco ograniczona ze względu na wiek i stan zdrowia. Najbliżsi, którzy opiekują się tymi osobami nie zawsze mogą sobie poradzić z zagospodarowaniem czasu swoim podopiecznym czy zapewnieniem właściwej opieki medycznej w najwłaściwszym dla nich czasie.

Jest możliwość aby temu zaradzić. Wszystkim osobom starszym po ukończeniu 60-tego roku życia o ograniczonej samodzielności poświadczonej przez lekarza rodzinnego, ich opiekunom i najbliższym mogę zaproponować w ramach projektów unijnych kilka form pomocy w  zakresie poprawy poziomu opieki medycznej, zagospodarowania czasu wolnego połączonego z pobytem dziennym wraz z posiłkami w specjalnie utworzonej na terenie Gminy placówce.

Pierwszym działaniem będzie utworzenie Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla około 25 uczestników projektu. Realizacja tego przedsięwzięcia składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy to dostosowanie budynku na DDP. Modernizacja i remont uzależnione będą od stanu budynku, ale finalnie powstanie w pełni dostosowany do osób starszych w tym z niepełnosprawnościami budynek, wyremontowany i w pełni wyposażony w meble oraz wyposażenie z jadalnią, salą do warsztatów, łazienkami, kuchnią, szatnią, salą do rehabilitacji ze sprzętem rehabilitacyjnym  a także z salą komputerową z komputerami. Meble i  wyposażenie będą dostosowane do potrzeb osób starszych.
Drugi etap to udział uczestników w zajęciach w  DDP. Zajęcia, warsztaty i pobyt odbywać  się będą w dni robocze przez 8 godzin dziennie przy udziale fachowej, profesjonalnej kadry z doświadczeniem, która będzie się zajmować pacjentami, pomagać w codziennych czynnościach, rehabilitować czy uczestniczyć w innych zajęciach, które pomagają w zachowaniu aktywności i  sprawności umysłowej i fizycznej przez długie lata.
Oprócz tego pacjenci będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach. Uczestnikom w  DDP zapewniona zostanie możliwość dowozu i odwiezienia, w tym samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Sieć wodociągowa na terenie gminy Borowa została wybudowana w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do sieci głównej której długość przekracza 102 km podłączonych jest niespełna 1400 przyłączy wodociągowych. Przyłącza wodociągowe wybudowane w latach osiemdziesiątych wykonano z  rur ocynkowanych. W wyniku kilkudziesięcioletniej eksploatacji przyłącza z jednej strony ulegają korozji wżerowej  z  drugiej strony tracą drożność z uwagi na zarastanie związkami żelaza. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi systematyczną wymianę przyłączy wodociągowych. Dotychczas wymieniono około 550 przyłączy, do wymiany pozostało około 450 szt. Pozostałe przyłącza wykonano z innych materiałów tj. rury PE i PCV i ich żywotność jest znacznie dłuższa. Dotychczas rocznie wymieniano średnio około 40 przyłączy. Z uwagi na zwiększoną awaryjność w 2017 roku przyłączy tych wymieniono 80 szt. W roku 2018 planuje się dokonać  wymiany kolejnych 80-100 szt. przyłączy, przede wszystkim w miejscowościach gdzie wodociąg jest najdłużej eksploatowany i występuje największa awaryjność. Zasada jest taka, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje wymiany przyłącza bezpłatnie, dokładnie po trasie przebiegu istniejącego przyłącza. Wszelkie zmiany trasy przebiegu przyłącza wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i przede wszystkim sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej na koszt  właściciela posesji. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  nie posiada tytułu do pokrywania takich kosztów. Ponadto, właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przeszkód na trasie przebiegu przyłącza w taki sposób, iż możliwa będzie praca koparki. W przypadku braku możliwości wjazdu koparki, wykopy ręczne pozostają po stronie właściciela. Kolejność dokonywania wymian przyłączy zależy od wielu czynników. Podstawowym kryterium jest zagrożenie awarią oraz  wysokość ciśnienia w instalacji. Z uwagi na zakres prac, proces wymiany przyłączy musi potrwać jeszcze kilka lat, dlatego zgłoszenia mieszkańców o potrzebie wymiany przyłącza każdorazowo weryfikowane są przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.