Rada Gminy Borowa udzieliła Wójtowi - Stanisławowi Mieszkowskiemu absolutorium i wotum zaufania.
Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2021 r. oraz Sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r.
Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.
 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
 
Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej - odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!