Rada Gminy Borowa udzieliła Wójtowi - Stanisławowi Mieszkowskiemu absolutorium i wotum zaufania.
Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2021 r. oraz Sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r.
Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.
 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
 
Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej - odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

10 czerwca 2022 r. oddano do użytku boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Borowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Radosław Wiatr II Wicewojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch  – Podkarpacki Kurator Oświaty, posłowie na na Sejm RP: Zbigniew Chmielowiec i Fryderyk Kapinos, Bogusław Rybacki - Prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec, Jacek Nowak - Burmistrz Połańca, Joanna DuszkiewiczDyrektor Biura Poselskiego Europosła Tomasza Poręby, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy, sponsorzy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Borowa oraz jednostek, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Inwestycja objęła budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20 m x 40 m, budowę dwufunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery, wykonanie monitoringu wizyjnego.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 tys. zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie prawie 550 tys. zł. Tym samym wkład finansowy gminy wyniósł nieco ponad 160 tys. zł, czyli jedynie 14% wartości całej inwestycji.

 

 

Relacje: TVP3 Rzeszów, hej.mielec.pl, korso.pl, wcj24.pl, leliwa.pl