29 października br. na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej pod nazwą „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin”. W ćwiczeniu udział wzięły służby ratownicze tj. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojska Obrony Terytorialnej, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Jedno z ćwiczeń przeprowadzono na terenie Gminy Borowa („Lasek Pławski”). W ramach tych ćwiczeń przeprowadzono praktyczny pokaz działania sił ratowniczych podczas poszukiwania umysłowo chorego mieszkańca miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice. Zaginiony mieszkaniec został odnaleziony, zidentyfikowany, zaopatrzony przez Pogotowie Ratunkowe i zbadany przez psychologa. O godzinie 13.00 nastąpiło przegrupowanie ćwiczących na wydzielony teren koło budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej, gdzie WOT, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Policja zorganizowała pokaz sprzętu operacyjnego dla mieszkańców i młodzieży szkolnej.
Głównym założeniem i celem ćwiczenia było rozwinięcie współpracy pomiędzy gminami, starostwem i poszczególnymi służbami w razie zaistnienia zagrożenia lub wspólnej potrzeby działania na większym obszarze. Epizod praktyczny ćwiczenia, został przeprowadzony w terenie z dużym prawdopodobieństwem realnej sytuacji.
Podczas ćwiczeń łączność radiowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi regułami. Ćwiczenie zostało przeprowadzone sprawnie oraz zgodnie z zasadami działań podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych na terenach leśnych.
Zakładane cele szkoleniowe podczas przeprowadzonych ćwiczeń osiągnięto na ocenę bardzo dobrą.
Uczestnicy i obserwatorzy podkreślili realizm przygotowanych scenariuszy oraz staranność, z jaką prowadzone były zadania poszczególnych grup. Zarówno w etapach przygotowawczych jak i w trakcie trwania samego ćwiczenia uczestnicy wykazali duże zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań.

 

29 października br. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020  dokonała wyboru 65 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowe V Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Gmina Borowa uplasowała się na 53 miejscu z projektem pn.: ,,Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Woli Pławskiej”, otrzymując dofinansowanie w kwocie 184 079,99 zł.

Zgodnie z zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Borowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: „przygotowania, przeprowadzenia i udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Powiatu Mieleckiego” informuję, że dnia 29 października 2019 roku w godzinach 8.00 – 20.00 na terenie sołectwa Borowa, zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej.
Na terenie gminy będą wykonywały ćwiczebnie zadania operacyjne Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Formacje Obrony Cywilnej.
Ponadto nastąpi głośna próba syren oraz będą podawane ćwiczebne komunikaty głosowe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

4 października 2019 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji Jubileuszu 40 lat jednego z największych zakładów pracy na terenie powiatu staszowskiego - Elektrowni Połaniec. Podczas uroczystości Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski podziękował Prezesowi Zarządu Enea Połaniec S.A.  Lechowi Żakowi za zaangażowanie i pomoc, w szczególności za użyczenie pompy wysokowydajnej podczas akcji powodziowej na terenie Gminy Borowa w dniach od 22 do 29 maja 2019 r.
Życzymy Panu Prezesowi oraz współpracownikom niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy służących dalszemu dynamicznemu rozwojowi elektrowni i regionu.

Małżeństwo to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
25 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących rocznicę długoletniego pożycia małżeńskiego. W tej wzruszającej uroczystości uczestniczyły 3 pary małżeńskie, które z rąk Wójta Gminy Borowa oraz Sekretarza Gminy Borowa otrzymały Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w uznaniu dla trwałości małżeństwa i wyrzeczenia dla dobra rodziny. Każda z par, oprócz odznaczeń, otrzymała również pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominki.
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:

  • Maria i Stanisław Głowaccy
  • Stanisława i Tadeusz Drożdż
  • Krystyna i Andrzej Skop

Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

 23 września 2019 r. Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart symboliczny czek na przebudowę dróg w centrum wsi Borowa.
Przypominamy, iż z puli ponad 17 milionów złotych Gmina Borowa otrzymała czek na 2 332 700 zł.
Dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy firmie BRUK-DAR. Prace rozpoczną się zapewne w przyszłym tygodniu.