Wójt Gminy Borowa, ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) .
Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Borowa poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego nabory partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Borowa, Borowa 223, 39- 305 Borowa, pokój nr 3 (sekretariat) w terminie do dnia 07.03.2019r do godziny 15:30.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014 – 2020, Typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii -wyłącznie dla potrzeb OSP.”

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Borowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania.