Wójt Gminy Borowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej, 39-305 Borowa 248.

Organ prowadzący szkołę: Gmina Borowa, 39-305 Borowa 223

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

Pliki do pobrania: