Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym województwie jak również w całej Polsce. Niestety z informacji docierających z różnych gmin z terenu całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma w tym zakresie konkurencji (w przypadku naszej gminy od kilku lat odbiorem i zagospodarowaniem odpadów  komunalnych zajmowała się firma MPGK Sp. z o.o. w Mielcu jako lider konsorcjum. Taka sytuacja niejednokrotnie  niestety powoduje konieczność akceptowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie może negocjować.
Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który był organizowany przez Gminę Borowa pod koniec 2016 r.  na lata 2017-2018 wynosiła 442,80 zł brutto za tonę odbieranych odpadów. W rozstrzygniętym przetargu na 2019 r. wynosi 869,60 zł za tonę  a to oznacza, iż wzrost ceny jaki nastąpił od 2018 r. wyniósł 96%.
Ponadto wykonawcy tłumaczą tak wysoki wzrost cen także innymi czynnikami jak:
* wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
* wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez rząd;
* zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych;
* znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników firm  na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy.
Podstawą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest jego samofinansowanie. Co to w praktyce oznacza? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości (brak jest możliwości prawnej dofinansowania systemu z budżetu gminy).
Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę  mającą umowę z gminą, trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w naszym przypadku jedyną instalacją do składowania odpadów mieszanych jest Kozodrza a dla odpadów zielonych Paszczyna).
Każdy RIPOK ma wyznaczony limit przyjmowanych odpadów i dokonuje ich przetwarzania w określonej cenie. Od 2017 roku stawki za przetworzenie 1 tony odpadów wzrosły drastycznie. Gmina, zmuszona (przepisami prawa)  do zbilansowania gospodarki odpadami, musi  zastosować wyższe stawki opłat dla mieszkańców.

Gmina Borowa obserwując ogromy wzrost cen za odbiór i zagospodarowania odpadów w całym województwie jak również w całej Polsce celem uzyskania najniższej ceny, aż  3 krotnie ogłaszała przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Dwa pierwsze przetargi zostały unieważnione ze względu na to, że kwota oferowana przekraczała wartość zamówienia ustalonego przez Gminę. W trzecim przetargu wpłynęły dwie oferty. Pierwsza została złożona przez konsorcjum firm Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 44, 39-300 Mielec – lider, które zobowiązało się zrealizować zadanie za kwotę 839.160,00 zł. Drugą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o., które zaoferowało kwotę w wysokości 782.636,00 zł brutto.  
Gmina zwiększyła w budżecie kwotę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do kwoty wynikającej z najniższej oferty i wybrała z oczywistych względów wykonawcę usług tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu (oferta niższa  o kwotę 56 524 zł).
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności w dniu 17 stycznia 2019 r. Rada Gminy Borowa musiała przyjąć nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą na rzecz Gminy Borowa właściciele nieruchomości.
Niestety Gmina nie mogła Brak pdpisać umowy z wyłonionym wykonawcą ponieważ zostało wniesione odwołanie przez lidera konsorcjum MPGK Sp. z o.o. w Mielcu przeciwko Urzędowi Gminy Borowa do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Odwołanie to było przedmiotem rozprawy, która odbyła się w dniu 4 lutego 2019 r. w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie.
W dniu 5 lutego 2019 r.  Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie ogłosiła wyrok oddalający odwołanie MPGK Sp. z o.o. w Mielcu.
W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy  Gminą Borowa a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe

Lp.

Liczba osób zamieszkujących  daną nieruchomość

Wysokość opłaty przy braku selektywnej zbiórki

Wysokość opłaty przy selektywnej zbiórce

1.

Gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby

36,00 zł

24,00 zł

2.

Gospodarstwo domowe składające się z 2 osób

48,00 zł

32,00 zł

3.

Gospodarstwo domowe składające się z 3 osób

66,00 zł

44,00 zł

4.

Gospodarstwo domowe składające się z 4 osób

84,00 zł

56,00 zł

5.

Gospodarstwo domowe składające się z 5 i więcej osób

90,00 zł

60,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe

Lp.

Pojemność pojemnika

Wysokość opłaty przy braku selektywnej zbiórki

Wysokość opłaty przy selektywnej zbiórce

1.

120 dm3

50,00 zł

36,00 zł

2.

240 dm3

100,00 zł

72,00 zł

3.

1100 dm3

370,00 zł

234,00 zł

4.

6000 dm3

1 520,00 zł

1 090,00 zł

 Przypominamy, że od 2013 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegały zmianie.

Podobne uchwały zmuszeni byli podjąć radni we wszystkich gminach w powiecie mieleckim. Informację tą przekazujemy Państwu w celu przedstawienia naszych działań mających na celu jak największe zminimalizowanie podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podsumowanie:
Nie mamy niestety – jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na ”rynku śmieciowym”. Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby oraz by waga wystawianych przez nas śmieci w pojemnikach była jak najniższa (np. poprzez kompostowanie). To głównie takie działania  mogą nas uchronić przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
Przepraszamy jednocześnie Państwa za wszelkie niedogodności, których przyczyny zostały powyżej przedstawione.