Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos serdecznie zaprasza rolników z Gminy Borowa, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami występowania wirusa ASF, na spotkanie w sprawie form pomocy dla rolników i hodowców świń dostępnych w ramach „Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie”.

W spotkaniu wezmą udział eksperci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu.

Spotkanie odbędzie się 2 września br. (czwartek) o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w  Borowej, 39-305 Borowa 307.

Rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą od 6 do 27 sierpnia 2021 r. ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dofinansowanie obejmuje zakup: mat dezynfekcyjnych; sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; odzieży ochronnej i obuwia ochronnego. Wsparcie można również przeznaczyć na zabezpieczenie przed dostępem zwierząt domowych budynków, w których przetrzymywane są świnie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty należy złożyć w biurze powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście, skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Więcej na stronie ARIMR.

W związku z pojawieniem się kolejnych ognisk wirusa ASF decyzją władz weterynaryjnych została podjęta decyzja o objęciu całego powiatu mieleckiego strefą czerwoną, ze wszystkimi związanymi z tym obostrzeniami.

W obrębie strefy czerwonej:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ, miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami, takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Ograniczenia poza strefę czerwoną w granicach Polski:

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia; dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń: muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • świnie pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 • świnie pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszaru zagrożenia) ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.


Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane, najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Mapa występowania ASF: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Wszelkich potrzebnych informacji udziela biuro Powiatowego Inspektora Weterynarii w Mielcu:
ul. Marii Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
telefon: 17 583-04-20

 • Szkolenie - "Zapobieganie w rozprzestrzenianiu się wirusa ASF z uwzględnieniem bioasekuracji"
 • Termin: 2021-07-26 godz. 09.00
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Borowej, 39-305 Borowa 307
 • Więcej informacji i zapisy na stronie PODR w Boguchwale

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, że zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego rozporządzenie nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu  zmieniające rozporządzenie o zwalczaniu ASF na terenie pow. mieleckiego, w którym zmieniono obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie powiatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1090 z dnia 02 lipca 2021r. zmieniające obszary objęte ograniczeniami, w tym w powiecie mieleckim.

Przemieszczanie z obszaru różowego i czerwonego (obszar objęty ograniczeniami II i III) do niebieskiego (obszar objęty ograniczeniami I), również dotyczy zakładów mięsnych wymaga badań w kierunku ASF i pozwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obowiązuje zgłoszenie każdej padłej świni lub podejrzenia choroby w gospodarstwie do PLW w Mielcu.

Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mieleckiego.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Obszar objęty
ograniczeniami III: czerwony
Obszar objęty
ograniczeniami II: różowy

Obszar objęty ograniczeniami
I: niebieski

 gminy Przecław, Mielec z miastem Mielec, część gminy Radomyśl Wielki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy,  część gminy  Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami  1106 R oraz nr 984, a  następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południo­wej granicy gminy w powiecie mieleckim,

gminy część gminy Czermin położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejsco­wości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy część gminy Wadowice Górne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wychylówka – Borowina do skrzyżowania z drogami 1106 R oraz nr 984, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od miejscowości Borowina do południowej granicy gminy w powiecie mieleckim, gminy  Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy,  część gminy Czermin położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy,  część gminy  Radomyśl Wielki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki –  Zdziarzec –  Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy,  część gminy  Wadowice Górne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu.