"Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap I" w zakresie wykonania przebudowy dróg oznaczonych numerami: 2, 3, 4 (na odcinku 30 m) i drogi nr 16  w zakresie wykonania podbudowy, nawierzchni asfaltowej, budowy i przebudowy istniejących chodników na całkowitej długości 291,10 mb wraz z wykonaniem odwodnienia wymienionych odcinków dróg oraz dodatkowo odcinka drogi oznaczonej numerem 20 do wpustu drogowego Wd16 poprzez budowę kanalizacji deszczowej z jej odprowadzeniem istniejącą drogą gminną do drogi powiatowej. Wartość robót wynosi 556.600,01 zł oraz dodatkowo 17.200 zł z uwagi na zwiększenie zakresu robót (poszerzenie jezdni na odcinku od drogi gminnej do budynku starej szkoły do 4,5 m). Zadanie zostało odebrane w dniu 16.10.2017 r.
Remonty:
  • Droga Mały Majdan w Pławie wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 250 m – 43.067,22 zł.
  • Droga w Łysakówku wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 140 m – 27.372,42 zł.
  • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zakresie wykonania nawierzchni tłuczniowej w km 0+000 ÷ 0+545 dz. nr ewid. 1786 w miejscowości Borowa – 46.948,48 zł, w tym dofinansowanie 37.000,00 zł.
  • Remonty cząstkowe dróg tłuczniowych – 36.596 zł.
  • Remonty cząstkowe dróg bitumicznych – 7.825 zł.