1. Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
  Gmina uzyskała dofinansowanie i jest na etapie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra”. Inwestycja dotyczy projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17 złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020 „konkurs ogólny”. Całkowita wartość zadania to kwota 10 493 560,50 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7 251 647,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i odbioru końcowego – 30.11.2019 r.
 2. Remonty dróg gminnych
  Wyłoniono wykonawcę na podstawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 103263 R Gliny Wielkie – Majdan dz. nr ewid. 452 w km 0+000 - 0+280 w miejscowości Gliny Wielkie, remont drogi gminnej nr 103265 R Łysakówek – Łysaków działka nr ewid. 167 i 516 w km 0+000 - 0+660 w miejscowości Łysakówek i remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 160 i 399 w km 0+000-0+480 w miejscowości Surowa”. Całkowita wartość zadania to kwota 279 658,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w miejscowości Gliny Wielkie w kwocie 40 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 14.08.2018 r.
 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa
  Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa” na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Gminy oraz otoczenia budynku administracyjnego (siedziba Policji). Wartość zadania 199 124,45 zł w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 126 702,00 zł. Termin realizacji – do 30.09.2019 r.
 4. Remont korytarzy budynku Urzędu Gminy w Borowej
  W 2018 r. wykonano ciąg dalszy remontu korytarzy budynku Urzędu Gminy w Borowej, tj. usunięto łatwopalne okładziny ścienne z boazerii drewnianej oraz płyt laminowanych na I piętrze budynku, parterze oraz klatce schodowej oraz wykonano remont obejmujący: remont i malowanie ścian, ułożenie płytek na podłogach i schodach, wykonanie balustrad schodów, wymianę drzwi do pomieszczeń, sufit podwieszany. Wartość wykonanych robót wg umowy na wykonanie ww. robót wynosi 103 999,99 zł.
 5. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W roku bieżącym zadanie dotyczy modernizacji dwóch dróg w miejscowości Gliny Małe. Całkowita wartość zadania – około 70 000,00 zł, w tym udział własny Gminy to kwota 15 000,00 zł. Termin realizacji – 15.10.2018 r.
 6. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Borowej
  Realizowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Borowej:
  - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia istniejącego placu zabaw na kwotę 1 476,00 zł,
  - zakup i montaż kolejnych urządzeń na kwotę 9 618,79 zł oraz piasku na kwotę ok. 1 300,00 zł,
   - prowadzone jest postępowanie w sprawie zakupu kolejnego obiektu tj. wiaty – altany.
 7. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.
  Kwota przeznaczona na wykonanie zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r. wynosi 221 446,00 zł. Do dnia 11 lipca 2018 r. wykonano roboty na kwotę 123 538,00 zł oraz zawarto umowy na wykonanie robót na kwotę 42 353,00 zł tj. około 75 % zadań. Szczegóły w załączniku.